ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-09-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ : Нац. акад. внутр. справ
Анотація
На думку авторки дослідження, воєнні дії не заважають звертатися до судових установ у разі такої потреби. Навіть попри війну, суди працюють і здійснюють правосуддя, надаючи пріоритет безпеці та збереженню життя і здоров’я як учасників процесу, так і працівників судової установи. Загалом, робота суду залежить від того, яка ситуація склалась у регіоні, де такий суд розташований. Але, разом з цим скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється, також не допускається створення надзвичайних та особливих судів. Щодо повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, то вони передбачені Конституцією України, і не можуть бути обмежені в умовах правового режиму воєнного стану. According to the author of the study, military actions do not prevent one from turning to judicial institutions in case of such a need. Even in the face of war, the courts work and administer justice, giving priority to the safety and preservation of life and health of both the participants in the process and the employees of the judicial institution. In general, the work of the court depends on the situation in the region where the court is located. But, at the same time, the reduction or acceleration of any forms of judicial proceedings is prohibited, and the creation of extraordinary and special courts is also not allowed. As for the powers of courts, bodies and institutions of the justice system, they are provided for by the Constitution of Ukraine and cannot be limited in terms of the legal regime of martial law.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Церковна О.В. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Регулювання приватно-правових відносин в умовах воєнного стану в Україні [Текст] : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 29 верес. 2022 р.) / [редкол.: С.Д. Гусарєв, С. С. Чернявський, В. П. Мироненко та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. – 204 с.С. 64-66.