ЗАВІДОМО НЕЗАКОННІ ЗАТРИМАННЯ, ПРИВІД, ДОМАШНІЙ АРЕШТ АБО ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ: АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ОЗНАК ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Наукова стаття присвячена розкриттю обґрун- тованих кримінально-правових уточнень та аргу- ментацій щодо тлумачення та подальшого вдоско- налення кримінально-правової норми, передбаченої ст. 371 КК України, підвищення ефективності засто- сування чинного законодавства у сфері здійснення правосуддя щодо затримання, приводу, домашнього арешту або тримання під вартою. Стверджується, що сучасний стан у сфері кримі- нально-правової охорони здійснення правосуддя щодо законного (належного) затримання, приводу, домаш- нього арешту або тримання під вартою буде ефек- тивним за умов додержання науково обґрунтованих тлумачень та науково-практичних коментарів щодо зазначених діянь, з’ясування кримінально-правової характеристики складу кримінального правопору- шення. Авторами проаналізовані наявні погляди стосовно окремих ознак об’єктивної сторони кримінального правопорушення, визначеного ст. 371 КК України, що має певні особливості: такий запобіжний захід, як затримання підозрюваного, обвинуваченого або засу- дженого, як правило, вчиняється шляхом активних дій, лише в окремих випадках може вчинятися шля- хом бездіяльності та характеризується конкретним часом вчинення кримінального правопорушення. Щодо приводу, то він вчиняється шляхом активної дії та у конкретний час; завідомо незаконний домашній арешт може вчинятися лише шляхом активної дії, а також містить і таку ознаку, як час вчинення цього кримінального правопорушення; завідомо незаконне тримання під вартою може вчинятися як шляхом дії, так і бездіяльності та характеризується відповід- ним часом вчинення кримінального правопорушення. Точна ж регламентація в кримінальному процесі терміна «тримання під вартою» протягом прове- дення досудового розслідування не тільки гаран- тує права підозрюваного чи обвинувачуваного, але і являє собою важливу умову запобігання криміналь- ним правопорушенням проти правосуддя. Швидке, об’єктивне та повне розслідування кримінальних правопорушень і розгляд проваджень у суді створює невідворотність покарання та найбільш ефективно сприяє запобіганню (попередженню) вчинення нових кримінальних правопорушень. The scientific article is devoted to the disclosure of substantiated criminal law clarifications and arguments on the interpretation and further improvement of the relevant criminal law (Article 371 of the Criminal Code of Ukraine), improving the application of law in the field of justice regulated by law, such as detention, arrest, house arrest or detention in custody. It is argued that the current state of criminal justice in the field of justice in lawful (proper) detention, arrest, house arrest or detention will be effective provided that scientifically sound interpretations and scientific and practical comments on socially dangerous acts are followed, clarification of the preconditions for the criminal-legal characteristics of the composition of a criminal offense. The authors analyze the existing views on certain features of the objective side of the criminal offense described in Art. 371 of the Criminal Code of Ukraine and has relevant features: such a precautionary measure as detention of a suspect, accused or convicted person is usually committed by active actions, only in some cases can be committed by inaction and time of criminal offense; knowingly illegal house arrest can be committed only through active action, and also contains such a feature as the time of commission of this criminal offense; knowingly illegal detention can be committed both by action and omission, and is characterized by the appropriate time of commission of a criminal offense. Accurate regulation of the terms of detention during the pre-trial investigation in criminal proceedings not only guarantees the rights of the suspect or accused, but is also an important condition for the prevention of criminal offenses. Prompt, objective and complete investigation of criminal offenses and consideration of proceedings in court creates the inevitability of punishment and most effectively helps to prevent (prevent) the commission of new criminal offenses.
Опис
Ключові слова
правосуддя, об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення, затримання, привід, домашній арешт, тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений., justice, objective side of the criminal offense, detention, pretext, house arrest, detention, suspect, accused.
Бібліографічний опис
Воронцов А.В., Кулик Л.М. ЗАВІДОМО НЕЗАКОННІ ЗАТРИМАННЯ, ПРИВІД, ДОМАШНІЙ АРЕШТ АБО ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ: АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ОЗНАК ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 3. С. 46-49.