ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ КОМЕНДАНТСЬКОЇ ГОДИНИ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Тези доповіді присвячені дослідженню сутності комендантської години як спеціального заходу, а також підстав притягнення до відповідальності за її порушення під час дії воєнного стану. Окреслено походження комендантської години як спеціального заходу та сфер її використання як в мирний, так і в воєнний час. Підкреслено, що застосування комендантської години в мирний час переважно пов’язане із забезпеченням безпеки дітей та зниженням рівня правопорушень, вчинених дітьми. Акцентовано, що поширеним в багатьох країнах використання комендантської години стало під час пандемії COVID19 з метою запобігання поширенню вірусу шляхом обмеження несуттєвих контактів між людьми. Наголошено на важливості ретельної розробки та правової регламентації концепції комендантської години, а також зазначено основні вимоги, яким мають відповідати розпорядження органів влади про введення комендантської години. Підкреслено актуальність питання встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Запропоновано декілька можливих підходів до запровадження механізму відповідальності за порушення комендантської години, в тому числі окреслено досвід закордонних країн щодо можливих санкцій за дане правопорушення. Акцентовано, що комендантська година фактично обмежує свободу пересування як одного із невід’ємних прав людини, тому її застосування повинно мати об’єктивне та розумне обґрунтування, зокрема переслідувати легітимну мету та забезпечувати пропорційність ужитих заходів поставленій меті. The abstracts of the report are devoted to the study of the essence of the curfew as a special measure, as well as the grounds for prosecution for its violation during martial law. The origin of the curfew as a special measure and the spheres of its use both in peacetime and in wartime are outlined. It is emphasized that the use of curfew in peacetime is mainly related to ensuring the safety of children and reducing the level of offenses committed by children. It was emphasized that the use of curfew became common in many countries during the COVID19 pandemic in order to prevent the spread of the virus by limiting non-essential contacts between people. The importance of careful development and legal regulation of the concept of curfew is emphasized, and the main requirements that must be met by the orders of the authorities on the introduction of curfew are indicated. The relevance of the issue of establishing administrative responsibility for curfew violations is emphasized. Several possible approaches to the introduction of the mechanism of responsibility for curfew violations are proposed, including the experience of foreign countries regarding possible sanctions for this offense. It was emphasized that the curfew actually restricts freedom of movement as one of the inalienable human rights, therefore its application should have an objective and reasonable justification, in particular, pursue a legitimate goal and ensure the proportionality of the measures taken to the goal.
Опис
Ключові слова
комендантська година, спеціальний захід, воєнний стан, відповідальність., curfew, special event, martial law, responsibility.
Бібліографічний опис
Ковальова О.В. Відповідальність за порушення комендантської години в умовах правового режиму воєнного стану. Наукові проблеми запровадження правового режиму воєнного стану в Україні: сучасний вимір: матеріали науково-практичного онлайн-заходу. 29 квітня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. с. 313. C. 118 – 120.