ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Юридичний науковий електронний журнал
Анотація
Важливим напрямом діяльності органів Національної поліції України є взаємодія з органами місцевого самоврядування щодо забез- печення публічної безпеки та порядку. У статті проаналізовано проблемні питання, пов’язані з необхідністю розмежування повноважень Національної поліції та органів місцевого самоврядування у цьому напрямку діяльності. Визначено такі форми взаємодії поліції та органів місцевого самоврядування як: залучення громадян і громадських об’єднань до реа- лізації державної політики в охороні громадського порядку, забезпечення загальнодержавної безпеки і боротьби зі злочинністю; участь у розробці та розгляді концепцій, програм, ініціатив громадян і громадських об’єднань з актуальних питань діяльності поліції; проведення громадської експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань діяльності поліції; обговорення проблем, що сто- суються діяльності поліції, в засобах масової інформації; здійснення громадського контролю за діяльністю поліції. Доведено необхідність подальшого розвитку проектів Національної поліції щодо взаємодії з громадськістю на засадах партнерства, зокрема: проекту «Поліцейський офіцер громади», завданнями якого є: створення безпечного середовища; постійна поліцейська при- сутність; надання якісних поліцейських послуг; впровадження спільних проектів; створення механізмів безпеки громадян; попередження правопорушень; підзвітність громаді; «Шкільний офіцер поліції», яка була розроблена з метою вирішення проблеми підліткової та дитя- чої злочинності (при співпраці поліції та школи присутність правоохоронця у шкільних закладах розглядається як показник того, що від- буваються певні заходи, що гарантують безпеку у школі та формують середовище, сприятливе для навчання); «Сусідська варта», учас- никами якої є мешканці територіальної громади, об’єднання багатоповерхових будинків комунальної власності, приватних домоволодінь. Наголошено на необхідності чіткого розмежування повноважень таких підрозділів органів місцевого самоврядування з охорони публічної безпеки та порядку як «Муніципальна варта» та територіальних підрозділів Національної поліції, а також обмеження їх діяль- ності виключно охороною публічної безпеки та порядку, без надання повноважень щодо здійснення превентивних поліцейських заходів та заходів примусу. An important area of activity of the National Police of Ukraine is interaction with local self-government bodies to ensure public safety and order. The article analyzes problematic issues related to the need to delimit the powers of the National Police and local self-government bodies in this area of activity. The following forms of interaction between the police and local self-government bodies are defined: involvement of citizens and public associations in the implementation of state policy in the protection of public order, ensuring national security and fighting crime; participation in the development and consideration of concepts, programs, initiatives of citizens and public associations on topical issues of police activity; public examination of draft laws and other regulatory legal acts on police activities; discussion of problems related to police activity in mass media; implementation of public control over police activities. The necessity of further development of the projects of the National Police regarding interaction with the public on the basis of partnership has been proved, in particular: the project «Community Police Officer», the tasks of which are: creation of a safe environment; constant police presence; provision of quality police services; implementation of joint projects; creation of citizen safety mechanisms; crime prevention; accountability to the community; «School police officer», which was developed in order to solve the problem of adolescent and child crime (with the cooperation of the police and the school, the presence of a law enforcement officer in school facilities is considered as an indicator that certain measures are taking place that guarantee school safety and create an environment conducive to learning ); «Neighborhood Watch», whose participants are residents of the territorial community, the association of multi-storey communally owned buildings, and private households. The need for a clear demarcation of the powers of such units of local self-government bodies for the protection of public safety and order as the «Municipal guard» and territorial units of the National Police, as well as the limitation of their activities exclusively to the protection of public safety and order, without granting powers to carry out preventive police measures and measures, was emphasized coercion.
Опис
Ключові слова
органи Національної поліції, органи місцевого самоврядування, взаємодія, публічна безпека та порядок, поліцей- ський офіцер громади, шкільний офіцер поліції, сусідська варта, муніципальна варта., National Police, Local Government, Engagement, Public Safety and Order, Community Police Officer, School Police Officer, Neighborhood Watch, Municipal Watch.
Бібліографічний опис
Пишна А.Г. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ. Юридичний науковий електронний журнал. № 1. 2022. С. 385-387.