Деякі аспекти проведення обшуку в кримінальному провадженні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”
Анотація
У статті здійснено науково-практичний аналіз норм Кримінального процесуального кодексу (КПК) та нормативно-правових актів Укра- їни щодо деяких процесуальних аспектів проведення обшуку в кримінальному провадженні. Визначено, що проведення обшуку житла чи іншого володіння особи призводять до грубих порушень прав і свобод громадян та створюють умови для виникнення слідчих помилок та порушення основних засад кримінального провадження. Проаналізовано підстави для проведення обшуку та зауважено, що вони мають бути достатніми та вказувати на можливість досягнення його мети, інакше слідчий суддя відмовляє в задоволенні відповідного клопотан- ня. Розглянуто правові аспекти та процесуальні ризики під час проведення обшуку, особливу увагу приділено тимчасовому вилученню електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку. Акцентовано на проблемності практичного засто- сування змін, унесених до положень ч. 2 ст. 168 КПК Законом № 2213-VIII від 16 листопада 2017 р., що передбачає заборону тимчасового вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку. Досліджено проблему забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження під час проведення обшуку. Наголошено на необхідності на законодавчому рівні прийняти нормативно-правові акти або галузеву інструкцію про порядок здійснення копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформа- ційно-телекомунікаційних системах, їх невід’ємних частинах. Визначено шляхи подолання проблем, актуальних під час проведення обшуку та наведено шляхи вдосконалення норм кримінально- го процесуального закону проведення обшуку. Зокрема акцентовано на необхідності внесення змін до абзацу 2 ч. 2 ст. 168 КПК України та викладення вказаного абзацу в наступній редакції: «Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, заборонено. Вилу- чення таких предметів здійснюється лише тоді, якщо вони входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку». Зроблено спробу вдосконалення чинного Кримінального процесуального законодавства в частині забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження під час проведення обшуку. The article deals with the scientific and practical analysis of the CPC norms and normative legal acts of Ukraine regarding certain procedural aspects of conducting a search in criminal proceedings. It is determined that conducting a search of a home or other property of a person leads to gross violations of the rights and freedoms of citizens and creates conditions for the occurrence of investigative errors and violations of the basic principles of criminal proceedings. The reasons for conducting a search are analyzed, but it is noted that they should be sufficient and indicate the possibility of reaching its goal, otherwise the investigating judge will refuse to comply with the relevant petition. The legal aspects and procedural risks during the search are considered, special attention is paid to the temporary removal of electronic information systems or their parts, mobile terminals of communication systems. The emphasis is placed on the problem of the practical application of changes made to the provisions of Part 2 of Art. 168 CCP by Law No. 2213-VIII of 16.11.2017, which provides for the prohibition of the temporary removal of electronic information systems or their parts, mobile terminals of communication systems. The problem of ensuring the rights, freedoms and legitimate interests of participants in criminal proceedings during the search is explored. In particular, it is emphasized that it is necessary to legislatively adopt regulatory acts or sectoral instructions on the procedure for copying information contained in information (automated) systems, telecommunication systems, information and telecommunication systems, their integral parts. The ways of overcoming the problems that are taking place during the search are determined and ways of improving the rules of the criminal procedural law of conducting a search are given. In particular, it is indicated that the need to amend the paragraph in Part 2 of Article 2. 168 of the Criminal Procedure Code of Ukraine and the statement of the said paragraph in the following wording: "Temporary removal of electronic information systems or their parts, mobile terminals of communication systems for the study of physical properties that are important for criminal proceedings is prohibited. Exclusion of such items is only possible if they are included in the list, for which a search permit is explicitly authorized in the decision to authorize a search. " An attempt was made to improve the existing Criminal Procedural Law in terms of ensuring the rights, freedoms and legitimate interests of participants in criminal proceedings during the search.
Опис
Ключові слова
обшук, тимчасове вилучення, клопотання, слідчий суддя, конституційні права та свободи особи, допустимий доказ, процесуальні гарантії., search, temporary seizure, petition, investigator judge, constitutional rights and freedoms, admissible evidence, procedural guarantees
Бібліографічний опис
Мудрецька Г. В. Деякі аспекти проведення обшуку в кримінальному провадженні // Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 2. С. 244 - 247.