КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВОЗАСТСОВНОГО РОЗСУДУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Стаття присвячена дослідженню класифікації правозастосовного розсуду. Визна- чено поняття «класифікація» і з урахуванням цього проаналізовано найбільш розпов- сюджені підходи зарубіжних та українських учених до питання поділу правозасто- совного розсуду на види за допомогою відповідних критеріїв. З’ясовано, що повноцінне вивчення теорії та нормативно-правового регулювання правозастосовного розсуду можливо лише за умови дослідження окремих виявів дис- креційних повноважень та аналізу особливостей кожного із цих виявів. У статті досліджуються найбільш поширені наукові підходи до визначення видової класифікації дискреційних повноважень (розсуду): за видами правозастосовної діяль- ності органу (відносно визначені дискреційні повноваження та правомочні); за кількі- стю можливих варіантів рішення (вузькі і широкі дискреційні повноваження); за зв’я- заністю суб’єкта нормою права (дискреційні повноваження обмежені та абсолютні); за інтелектуально-вольовою ознакою (оптимальні; безпосередні; інтуїтивні; довільні); за належністю правової норми до матеріальної чи процесуальної галузі права: мате- ріальні (у разі застосування матеріальної норми) та процесуальні (у разі застосування процесуальної норми); залежно від суб’єкта правозастосовного розсуду (дискреційні повноваження правоохоронних, судових та слідчих органів, органів виконавчої влади); залежно від підстав дискреційні повноваження поділяються на ті, що існують через від- носну визначеність змісту правової норми, прогалини у праві чи колізії правових норм; за ступенем свободи щодо застосування правових норм: альтернативні, коли орган оби- рає один із декількох дозволених законом варіантів рішення; рамкові, коли орган обме- жений чіткими межами (верхньою та нижньою); змішані; рамкові без верхньої межі. Автор доходить висновку, що напрацювання теоретичних та правових аспектів класифікації правозастосовного розсуду в сучасних умовах має як теоретичну, так і практичну значущість, а отже, може слугувати певним підґрунтям для вдоскона- лення правової системи нашої держави. The article is dedicated to the research of the classification of the law enforcement discretion. The notion “classification” is determined and the most widely spread approaches of foreign and Ukrainian scientists to the question of thedivision ofthe law enforcement discretion into types with the help of corresponding criteria are analyzed taking into account the notion of “classification”. The full-bodied study of the theory and normative-legal regulation of the law enforcement discretion is found out to be possible on conditions that some manifestation of the law enforcement discretion are researched and analyzed. The subject and type softhelawen for cementdiscretion and the level off reedom of the organaswellformthebasisofthemostwidelyspread classification of the discretion powers. The author comes to the conclusion that the elaboration of theoretical and legal aspects of the classification of the law enforcement discretion nowadays has both theoretical and practical importance and can be certain basis for the improvement of the legal system of our state.
Опис
Ключові слова
розсуд, правозастосовний розсуд, правозастосовний орган, види, класифікація., discretion, lawenforcementdiscretion, lawenforcementorgan, types, classification.
Бібліографічний опис
Жильцов О.Л. Класифікація правозастосовного розсуду. Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. – Одеса: ОДУВС, 2019. Вип. 9. С. 23 - 28.