Адаптація зарубіжного досвіду розвитку органів нотаріального самоврядування до системи нотаріату в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
У статті проаналізовано зарубіжний досвід організації та функціонування органів нотаріального самоврядування в країнах із латинським нотаріатом. Визначено основні принципи та напрями діяльності латинського нотаріату в країнах Європейського Союзу. Окрема увага приділена правовому статусу Міжнародного союзу нотаріату як центрального органу нотаріального самоврядування розвинених країн світу. Визначено, що збільшення повноважень органів нотаріального самоврядування в Україні, тобто надання їм тих переваг, які за своєю правовою природою сягають історичних віх розвитку українського нотаріату й поширені серед нотаріальних палат тих держав, що входять до складу Міжнародної спілки нотаріату, а також базуються на принципах латинського нотаріату, є одним із векторів удосконалення чинного українського законодавства про нотаріат.The article analyzes the foreign experience of organization and functioning of notarial self-government bodies in countries with Latin notaries. The basic principles and directions of activity of the Latin notary in the countries of the European Union are defined. Particular attention is paid to the legal status of the International Notary Union as the central body of notarial self-government of developed countries. It is determined that increasing the powers of notarial self-government bodies in Ukraine, i.e. giving them the advantages that by their legal nature reach the historical milestones of Ukrainian notaries and distributed among the notarial chambers of those states that are members of the International Union of Notaries, and based on Latin principles is one of the vectors for improving the current Ukrainian legislation on notaries.
Опис
Ключові слова
органи нотаріального самоврядування, латинський нотаріат, Міжнародний союз нотаріату, нотаріус, нотаріальні палати, правовий статус нотаріуса, нотаріальна діяльність, notarial self-government bodies, Latin notary, International Union of Notaries, notary, notarial chambers, legal status of notary, notarial activity
Бібліографічний опис
Адаптація зарубіжного досвіду розвитку органів нотаріального самоврядування до системи нотаріату в Україні // Південноукраїнський правничий часопис. - 2021. - № 4. - С. 82-87.