АНАЛІЗ ҐЕНЕЗИ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ОКРЕМИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ СЛУЖБОВИМИ ОСОБАМИ У СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Запорізький національний університет. Юридичний факультет
Анотація
Статтю присвячено ґенезі вітчизняного кримінального законодавства, яке передбачає захист конституційних прав і свобод людини у сфері кримінального судочинства, шляхом встановлення кола кримінальної відповідальності за зловживання правами й обов’язками його представників та історичним питанням розвитку кримінального законодавства за вчинення окремих кримінальних правопорушень проти правосуддя, зокрема: завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою (ст. 371 КК), притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ст. 372 КК), примушування давати показання (ст. 373 КК). Слід зазначити, що з цими кримінальними правопорушеннями органічно поєднане і порушення права на захист (ст. 374 КК), однак воно не є предметом нашого обговорення. Становлення і розвиток кримінальної відповідальності за вчинення таких проявів не можна розглянути у відриві від історичного минулого. Історично-правове дослідження зазначених явищ має принципово важливе значення для формулювання наукових положень. Питання кримінального та кримінального процесуального положення осіб, які здійснюють правосуддя, а також потерпілого від кримі- нального правопорушення було і є предметом обговорення науковцями всіх часів. Щодо кримінально-правових норм, що встановлюють відповідальність за вчинення таких проявів, то вони пройшли досить тривалий шлях своєї ґенези у національній кримінальній законо- давчій спадщині. Кожний етап цього розвитку є відображенням соціально-економічних, ідеологічних, культурних, політичних, суспільних та інших відносин, які існували у державі. Водночас аналіз і використання накопиченого досвіду історично-правової спадщини дозволяє окреслити шляхи вдосконалення й ефективного реформування інституту кримінальної відповідальності за посягання у сфері право- суддя і протягом його здійснення. Вдосконалення ж норм кримінального процесуального законодавства на цьому підґрунті дає мож- ливість захищати права і свободи людини та громадянина не тільки в такому аспекті, а також у кримінально-правовому, що є суттєвим і важливим для проведення чіткої кримінально-правової політики України. The article is devoted to the genesis of domestic criminal law, which provides for the protection of constitutional human rights and freedoms in criminal justice, by establishing the scope of criminal liability for abuse of rights and responsibilities of its representatives and the historical development of criminal law for certain criminal offenses against justice, including: knowingly illegal detention, pretext, house arrest or detention (Article 371 of the Criminal Code), bringing an innocent person to criminal responsibility (Article 372 of the Criminal Code), forcing him to testify (Article 373 of the Criminal Code). Along with this, it should be noted that these criminal offenses are organically combined with the violation of the right to defense (Article 374 of the Criminal Code), but is not the subject of our discussion. The formation and development of criminal liability for committing such acts can not be considered in isolation from the historical past. Historical and legal study of these phenomena is of fundamental importance for the formulation of scientific statements. The issue of criminal and criminal procedural status of persons administering justice, as well as the victim of a criminal offense has been and is the subject of discussion by scientists of all times. As for the criminal law norms that establish responsibility for committing such acts, before having a modern appearance, they have come a long way in their genesis in the national criminal legislative heritage. Each stage of this development is a reflection of socioeconomic, ideological, cultural, political, social and other relations that existed at that time in the state. At the same time, the analysis and use of the accumulated experience of historical and legal heritage allows further ways to improve and effectively reform the institution of criminal liability for encroachment in the field of justice and during its implementation. Improving the rules of criminal procedure legislation on this basis provides an opportunity to protect the rights and freedoms of man and citizen not only in this aspect, but also in criminal law, which is essential and important for a clear criminal law policy of Ukraine.
Опис
Ключові слова
історичні аспекти ґенези, кримінальні правопорушення проти правосуддя, досудове розслідування, кримінальне провадження, вдосконалення норм процесуального законодавства., historical aspects of genesis, criminal offenses against justice, pre-trial investigation, criminal proceedings, improvement of procedural legislation.
Бібліографічний опис
Воронцов А.В. АНАЛІЗ ҐЕНЕЗИ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ОКРЕМИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ СЛУЖБОВИМИ ОСОБАМИ У СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ // Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 8. С. 360 - 364.