Долікарська допомога

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Посібник призначений на допомогу курсантам, студентам та слухачам закладів вищої освіти (ЗВО) МВС України для удосконалення їх підготовки до навчальних занять з вибіркової навчальної дисципліни «Долікарська допомога», сприятиме покращенню засвоєння програмного обсягу професійних (медичних) знань. У навчальному виданні висвітлено основні правила надання долікарської допомоги постраждалим внаслідок отримання ними різних ушкоджень та травм як в типових (побутових, виробничих) умовах, так і під час виникнення загрози для життя чи здоров’я в екстремальних ситуаціях й в надзвичайних обставинах оперативно-службових та службово-бойових дій. Розкрито зміст типових навчальних тем дисципліни, приділено увагу удосконаленню практичної спрямованості вивчення курсу шляхом залучення курсантів (студентів, слухачів) до участі у тренінгах з вирішенням ними стандартних проблемних ситуацій, котрі трапляються під час надання первинної медичної допомоги потерпілим. Для проведення поточного контролю знань курсантів (студентів, слухачів) підібрано відповідні запитання до кожної з тем, наведено тестові завдання для проведення правоохоронцями та майбутніми юристами самоконтролю засвоєного дидактичного матеріалу. З метою контролю за самостійною роботою запропоновано студентам (курсантам, слухачам) до виконання індивідуальні завдання, охарактеризовано в глосарії поширені медичні терміни, зазначено сучасні нормативно-правові акти та підібрано навчально-методичну літературу в галузі долікарської допомоги, вказано тематичні інтернет-ресурси з медичної проблематики. Навчальний посібник буде корисним для поліцейських патрульної служби, військовослужбовців Державної прикордонної служби, Національної гвардії України та працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також стане в нагоді водіям та іншим посадовим особам відповідно до вимог Закону України «Про надання екстреної медичної допомоги». The manual is intended to help cadets, students and trainees of higher education institutions (HEIs) The Ministry of Internal Affairs of Ukraine to improve their preparation for training in the elective discipline "Pre-medical care" will help improve the mastering of the program of professional (medical) knowledge. The educational publication highlights the basic rules of providing pre-medical care to victims as a result of receiving various injuries and traumas as in typical (domestic, industrial) conditions, and in the event of a threat to life or health in emergencies and emergencies circumstances of operational and service and combat operations. The content of typical educational topics is revealed discipline, attention is paid to improving the practical orientation of the course by involving cadets (students, listeners) to participate in trainings with the solution of standard problems situations that occur during the provision of primary health care to victims. To conduct current control of knowledge of cadets (students, listeners) selected questions for each of the topics test tasks for self-control by law enforcement officers and future lawyers are given mastered didactic material. In order to control the independent work offered to students (cadets, students) to perform individual tasks, described in the glossary common medical terms, modern normative-legal acts are indicated and educational-methodical literature in the field of pre-medical care is selected, thematic Internet resources on medical issues are indicated. The manual will be useful for police patrol officers, servicemen of the State Border Guard Service, the National Guard of Ukraine and employees of the State Emergency Service, and will be useful to drivers and other officials in accordance with the Law. Of Ukraine "On the provision of emergency medical care".
Опис
Ключові слова
навчальна дисципліна, об'єкт вивчення, предмет, методи та методики та технології, структура дисципліни, долікарська допомога, academic discipline, object of study, subject, methods and techniques and technologies, structure of the discipline, pre-medical care
Бібліографічний опис
Вайда Т. С. Долікарська допомога: навч. посіб. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 874 с.