Актуальні проблеми інституту іпотеки в сучасній Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Стаття присвячена аналізу сучасного стану іпотечних правовідносин. У роботі досліджуються чинники, що впливають на розвиток і доступність іпотечного кредиту. Зазначається, що низький рівень забезпечення житлом залишається однією з найгостріших соціальних проблем України. Приділено увагу наявності можливостей отримання іпотечного кредиту на купівлю житла, що є одним із способів поліпшення житлових умов населення. Проаналізовано, що іпотечне кредитування розраховане на задоволення потреб клієнтів щодо купівлі нерухомого майна або право на власність у майбутньому на нерухоме майно. Звернено увагу, що, незважаючи на всі позитивні сторони, в іпотечного кредитування купівлі нерухомого майна є і негативні сторони. Головною проблемою такого кредитування є переплата за придбану нерухомість. Досліджено проблеми, які, звичайно ж, можуть виникнути в разі отримання іпотечного житла, однією з яких є нестабільна економічна ситуація. Виділено проблеми забезпечення житлом, які мають два аспекти: забезпечення в достатніх обсягах фінансування житлового будівництва та забезпечення платоспроможного попиту на житло. Описано найважливіші моменти, на які необхідно звернути увагу під час підписання договору кредиту. Виділено такий проблемний момент у реалізації правовідносин щодо інституту іпотеки в Україні, як передача в іпотеку майна, яке перебуває у спільній власності, оскільки, відповідно до чинного законодавства, встановлена необхідність отримання нотаріальної згоди усіх співвласників такого майна. Виділено можливі варіанти підвищення функціонування іпотечного ринку в Україні за допомогою створення ефективних ринкових механізмів залучення довгострокових фінансових ресурсів у фінансово-кредитну сферу. Зазначено, що держава має брати активну участь у розвитку іпотечного кредитування і впроваджувати альтернативні і привабливі для населення пільгові програми, оскільки не втручання в ці правовідносини уповільнює процес популяризації іпотечного кредитування. The article is devoted to the analysis of the current state of mortgage relations. The work examines the factors influencing the development and availability of mortgage loans. It is noted that the low level of housing provision remains one of the most acute social problems in Ukraine. Attention is paid to the availability of opportunities for obtaining a mortgage loan for the purchase of housing, which is one of the ways to improve the living conditions of the population. It has been analyzed that mortgage lending is designed to meet the needs of clients regarding the purchase of real estate or future ownership of real estate. Attention is drawn to the fact that, despite all the positive aspects, there are negative aspects in mortgage lending when buying real estate. The main problem with such lending is the overpayment for the purchased property. The problems that may arise when obtaining mortgage housing have been investigated, one of them is the unstable economic situation. The problems of providing housing have been identified, which have two aspects: ensuring sufficient funding for housing construction and ensuring effective demand for housing. The important points that need to be checked when signing a loan agreement are described. Highlighted such a problematic moment in the implementation of the institution of mortgage in Ukraine, as the transfer of property in the mortgage, which is in common ownership, since, according to the current legislation, it is established that it is necessary to obtain notarial consent of all co-owners of such property. Possible options for improving the functioning of the mortgage market in Ukraine through the creation of effective market mechanisms for attracting long-term financial resources to the financial and credit sphere are highlighted. It is indicated that the state should actively participate in the development of mortgage lending and introduce alternative and attractive preferential programs for the population, since non-interference in these legal relations slows down the process of popularizing mortgage lending.
Опис
Ключові слова
іпотека, іпотечні правовідносини, іпотечне кредитування, житлове кредитування, спільна власність, штрафні санкції, mortgage, mortgage legal relations, mortgage lending, housing loans, joint ownership, penalties
Бібліографічний опис
Резніченко С.В., Авадані Н. Актуальні проблеми інституту іпотеки в сучасній Україні // Південноукраїнський правничий часопис. 2021. № 1. С. 116 - 120.