Аналіз суб'єктів забезпечення адміністративно-правового регулювання волонтерської діяльності в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті розглядається компетенції центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій в сфері адміністративно-правового регулювання волонтерської діяльності. Проаналі-зовано законодавчі та відомчі нормативно-правові акти, що визначають роль органів державної влади в забезпеченні діяльності волонтерських організацій. Сформульовано пропозиції щодо визначення рівнів ієрархічності відповідних суб’єктів. В статье рассматриваются компетенции центральних органов исполнительной власти и местных государственных администраций в сфере административно-правового регулирования волонтерской деятельности. Проанализировано законы и подзаконные нормативно-правовые акты определяющие роль органов исполнительной власти в обеспечения деятельности волонтерських организаций. Разработано предложения выделения уровней иерархии соответствующих субъектов. The article deals with the competence of the central executive authorities and local state administrations in the field of administrative and legal regulation of volunteer activity. The laws and subordinate regulatory legal acts that determine the role of executive bodies in ensuring the activities of volunteer organizations are analyzed. The proposals for the allocation of levels of hierarchy of relevant subjects have been developed.
Опис
Ключові слова
волонтерство, волонтерська діяльність, адміністративно-правове регулювання, суб’єкти забезпечення регулювання волонтерської діяльності, органи виконавчої влади., волонтёрство, волонтёрская деятельность, административно-правовое регули-рование, субъекты регулирования волонтерской деятельности, органы исполнительной власти., volunteering, volunteer activity, administrative and legal regulation, subjects of regulation of volunteer activity, executive bodies.
Бібліографічний опис
Сірко В.С. Аналіз суб'єктів забезпечення адміністративно-правового регулювання волонтерської діяльності в Україні / В.С. Сірко // Південноукраїнський правничий часопис. - 2017. - № 2. - С. 121 - 125.