Професійна педагогіка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У підручнику викладено загальні засади професійної педагогіки: предмет, функції, особливості проведення досліджень у професійній освіті; проаналізовано проблеми змісту й методів навчання у закладі вищої освіти, контролю і оцінювання якості навчально-професійних досягнень студентів; висвітлено питання стандартизації і освітніх вимірювань у вищій школі. Матеріал викладено на засадах студентоцентрованої, компетентнісної освіти. Формуванню педагогічних компетентностей, навичок навчання і викладання сприятимуть діалогічний стиль інформаційного, рефлексивного та практичного блоків, додатки та предметний покажчик. The textbook outlines the general principles of professional pedagogy: subject, functions, peculiarities of conducting research in professional education; analyzed the problems of the content and methods of teaching in the institution of higher education, control and evaluation of the quality of educational and professional achievements of students; the issue of standardization and educational measurements in higher education is covered. The material is presented on the basis of student-centered, competency-based education. The formation of pedagogical competences, learning and teaching skills will be facilitated by the dialogic style of informative, reflective and practical blocks, appendices and a subject index.
Опис
Ключові слова
педагогіка, психопедагогічний підхід, творчі здібності, креативність, компетентнісний підхід, pedagogy, psychopedagogical approach, creative abilities, creativity, competence approach
Бібліографічний опис
Семенова А.В. Професійна педагогіка: Підручник. / Авт. : О.В. Грабовський, Л.В. Коломієць, О.С. Савєльєва, А.В. Семенова, В.Ф. Яні; за заг. ред. А.В. Семенової. – Одеса: Бондаренко М.О., 2020. – 575 с.
Зібрання