Довідкова література

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 35
 • Документ
  Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану: науково-практичний коментар Розділу IX-1 Кримінального процесуального кодексу України (станом на 30 грудня 2022 р.). Видання 4.
  (ХНУВС, ДДУВС, 2023) Гловюк, Ірина Василівна; Hloviuk, Iryna; Дроздов, Олександр Михайлович; Drozdov, Oleksandr; Тетерятник, Ганна Костянтинівна; Teteriatnyk, Hanna; Фоміна, Тетяна Григорівна; Fomina, Tetiana; Рогальська, Вікторія Вікторівна; Rohalska, Viktoriia; Завтур, Віктор Андрійович; Zavtur, Viktor
  Дослідження є науково-практичним коментарем Розділу ІХ-1 Кримінального процесуального кодексу (Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану) із змінами та доповненнями, які з’явилися у Кодексі після 24 лютого 2022 року. Авторами витлумачено кожну статтю Розділу та виокремлено питання їх застосування. The study is a scientific and practical commentary on Chapter IX-1 of the Criminal Procedure Code (Special regime of pre-trial investigation, trial in conditions of martial law) with changes and additions that appeared in the Code after February 24, 2022. The authors interpreted each article of the Section and highlighted the issue of their application.
 • Документ
  Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України
  (Одеський державний університет внутрішніх справ, 2024-03-04) Албул, Сергій Володимирович ORCID: 0000-0002-3253-9225 ; Єгоров, Сергій Олександрович
  Звіт про результати виконання науково-дослідної роботи кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Одеського державного університету внутрішніх справ за період 2019-2024 роки.
 • Документ
  Енциклопедичний словник з Правил та безпеки дорожнього руху
  (Одеса: ОДУВС, 2023) Вайда, Тарас Степанович; Vaida, Taras; Корнієнко, Максим Вікторович; Korniienko, Maksym
  У енциклопедичному словнику систематизовано більш ніж 1330 термінів та категорій, які розкривають такі аспекти забезпечення БДР як регулювання дорожнього руху, надання домедичної допомоги потерпілим при ДТП, будова та експлуатація транспортних засобів, охорона праці водія, юридична відповідальність за порушення ПДР, правоохоронна діяльність поліцейських, організація освітнього процесу з підготовки кандидатів у водії. Алфавітний порядок статей сприяє зручному орієнтуванню читачів у змісті довідкового видання та швидкому пошуку необхідної інформації. Книга призначена для здобувачів вищої освіти ЗВО МВС України. Може використовуватися працівниками поліції, кандидатами у водії, автомобілістами-професіоналами, викладачами автошкіл та пересічними автолюбителями для підвищення свого рівня професійної підготовки. Варто відзначити новизну та оригінальність енциклопедичного видання для таких галузей знань, як забезпечення безпеки дорожнього руху та системи підготовки майбутніх водіїв, котре (видання – уточнено нами) за роки незалежності нашої держави вперше вийшло друком в Україні. The encyclopaedic dictionary systematizes more than 1,330 terms and categories, which reveal such aspects of RS as traffic regulation, providing first aid to victims of RTA, construction and operation of vehicles, driver occupational safety, legal responsibility for violation of TR, law enforcement activities of police officers, organization of the educational process for the training of driver candidates. The alphabetical order of the articles facilitates easy orientation of readers in the content of the reference edition and quick search for the necessary information. The book is intended for students of HEI of the MIA of Ukraine. It can be used by police officers, driver candidates, professional drivers, driving school instructors and the ordinary car drivers to improve their level of professional training. It is worth noting the novelty and originality of the encyclopaedic edition for such areas of knowledge as ensuring road traffic safety and the system of training future drivers, which (edition - specified by us) was first published in Ukraine during the years of our state's independence.
 • Документ
  Іноземна мова (англійська): Тематичний українсько-англійський розмовник для працівників Національної поліції України
  (Одеса: ОДУВС, 2023) Тягнирядно, Євгенія Василівна; Tiahnyriadno, Yevheniia; Мітіна, Олена Михайлівна; Mitina, Olena; Ковальова, Олена Володимирівна; Kovalova, Olena; Драпалюк, Катерина Іванівна; Drapaliuk, Kateryna; Антуф'єва, Вікторія Андріївна; Antufieva, Viktoriia
  В умовах значного розширення міжнародних зв’язків України, у сучасних умовах на шляху інтеграції нашої держави в європейську спільноту, знання іноземних мов, особливо мови міжнародного спілкування – англійської – спеціалістами різних галузей науки, зокрема, правоохоронних органів, набуває особливого значення. Це ставить нові завдання перед практичними працівниками Національної поліції України, які будуть спілкуватися з іноземцями за різних, здебільшого неординарних обставин. Важливою складовою будь-якої соціально значущої діяльності є понятійно-термінологічний апарат, який забезпечує належний рівень галузевої та загальної комунікації суб’єктів цієї діяльності. Полегшити ці стосунки і має на меті розмовник. Видання розраховане, головним чином, на людей, які не володіють англійською розмовною мовою, але може бути корисним і для тих, хто вивчав мову у школі чи в університеті. Посібник складений за проблемним принципом, містить в собі найбільш уживані фрази для спілкування та вирішення професійних задач. Зважаючи на різноплановість та неоднозначність інформаційних процесів, зазначаємо, що окремі терміни мають декілька значень. Структура розмовника складається з 8 основних розділів: “Знайомство”, “Громадський порядок”, “Патрульна поліція”, “Транспорт та подорожування”, “Послуги”, "Небезпека та загроза” , “Домашнє насильство” та “Поширені вирази”. Більш детальна розшифровка та додаткові розділи зазначені у змісті.In the conditions of significant expansion of international relations of Ukraine, in modern conditions on the path of integration of our state into the European community, knowledge of foreign languages, especially the language of international communication - English - by specialists in various fields of science, in particular, law enforcement agencies, acquires special importance. This poses new tasks for practical employees of the National Police of Ukraine, who will communicate with foreigners under various, mostly extraordinary circumstances. An important component of any socially significant activity is the conceptual and terminological apparatus, which ensures the proper level of industry and general communication of the subjects of this activity. The purpose of the phrasebook is to facilitate these relationships. It is aimed mainly at people who do not speak English fluently, but it can also be useful for those who have studied the language at school or university. It is compiled according to the problematic principle, contains the most used phrases for communication and solving professional problems. Considering the diversity and ambiguity of information processes, we note that certain terms have several meanings. The structure of the phrasebook consists of 8 main sections: "Dating", "Public order", "Patrol police", "Transport and travel", "Services", "Danger and threat", "Domestic violence" and "Common expressions". More detailed transcription and additional sections are indicated in the table of contents.
 • Документ
  Зміст та послідовність дій при документуванні та розслідуванні злочинів, пов’язаних з наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами та прекурсорами з урахуванням досвіду діяльності Європейського суду з прав людини
  (Одеський державний університет внутрішніх справ, 2020-03) Дьоров, Сергій Леонідович; Заєць, Олександр Михайлович; Домброван, Наталія Василівна
  Аналізуються зміст та послідовність дій при документуванні та розслідуванні злочинів, пов’язаних з наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами та прекурсорами з урахуванням досвіду діяльності Європейського суду з прав людини.