Довідкова література

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 32
 • Документ
  Іноземна мова (англійська): Тематичний українсько-англійський розмовник для працівників Національної поліції України
  (Одеса: ОДУВС, 2023) Тягнирядно, Євгенія Василівна; Tiahnyriadno, Yevheniia; Мітіна, Олена Михайлівна; Mitina, Olena; Ковальова, Олена Володимирівна; Kovalova, Olena; Драпалюк, Катерина Іванівна; Drapaliuk, Kateryna; Антуф'єва, Вікторія Андріївна; Antufieva, Viktoriia
  В умовах значного розширення міжнародних зв’язків України, у сучасних умовах на шляху інтеграції нашої держави в європейську спільноту, знання іноземних мов, особливо мови міжнародного спілкування – англійської – спеціалістами різних галузей науки, зокрема, правоохоронних органів, набуває особливого значення. Це ставить нові завдання перед практичними працівниками Національної поліції України, які будуть спілкуватися з іноземцями за різних, здебільшого неординарних обставин. Важливою складовою будь-якої соціально значущої діяльності є понятійно-термінологічний апарат, який забезпечує належний рівень галузевої та загальної комунікації суб’єктів цієї діяльності. Полегшити ці стосунки і має на меті розмовник. Видання розраховане, головним чином, на людей, які не володіють англійською розмовною мовою, але може бути корисним і для тих, хто вивчав мову у школі чи в університеті. Посібник складений за проблемним принципом, містить в собі найбільш уживані фрази для спілкування та вирішення професійних задач. Зважаючи на різноплановість та неоднозначність інформаційних процесів, зазначаємо, що окремі терміни мають декілька значень. Структура розмовника складається з 8 основних розділів: “Знайомство”, “Громадський порядок”, “Патрульна поліція”, “Транспорт та подорожування”, “Послуги”, "Небезпека та загроза” , “Домашнє насильство” та “Поширені вирази”. Більш детальна розшифровка та додаткові розділи зазначені у змісті.In the conditions of significant expansion of international relations of Ukraine, in modern conditions on the path of integration of our state into the European community, knowledge of foreign languages, especially the language of international communication - English - by specialists in various fields of science, in particular, law enforcement agencies, acquires special importance. This poses new tasks for practical employees of the National Police of Ukraine, who will communicate with foreigners under various, mostly extraordinary circumstances. An important component of any socially significant activity is the conceptual and terminological apparatus, which ensures the proper level of industry and general communication of the subjects of this activity. The purpose of the phrasebook is to facilitate these relationships. It is aimed mainly at people who do not speak English fluently, but it can also be useful for those who have studied the language at school or university. It is compiled according to the problematic principle, contains the most used phrases for communication and solving professional problems. Considering the diversity and ambiguity of information processes, we note that certain terms have several meanings. The structure of the phrasebook consists of 8 main sections: "Dating", "Public order", "Patrol police", "Transport and travel", "Services", "Danger and threat", "Domestic violence" and "Common expressions". More detailed transcription and additional sections are indicated in the table of contents.
 • Документ
  Зміст та послідовність дій при документуванні та розслідуванні злочинів, пов’язаних з наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами та прекурсорами з урахуванням досвіду діяльності Європейського суду з прав людини
  (Одеський державний університет внутрішніх справ, 2020-03) Дьоров, Сергій Леонідович; Заєць, Олександр Михайлович; Домброван, Наталія Василівна
  Аналізуються зміст та послідовність дій при документуванні та розслідуванні злочинів, пов’язаних з наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами та прекурсорами з урахуванням досвіду діяльності Європейського суду з прав людини.
 • Документ
  Оперативно-розшукова діяльність
  (Одеський державний університет внутрішніх справ, 2023-08) Албул, Сергій Володимирович ORCID: 0000-0002-3253-9225 ; Albul, Serhii
  Представлена робоча програми навчальної дисципліни "Оперативно-розшукова діяльність" підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» галузь знань 26 «Цивільна безпека» спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту права і безпеки ОДУВС.
 • Документ
  Поліцеїстика: наука та освіта в персоналіях
  (Львів-Торунь : Liha-Pres, 2023) Сокуренко, Валерій Васильович; Sokurenko, Valerii; Швець, Дмитро Володимирович ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1999-9956; Shvets, Dmytro; Вітвіцький, Сергій Сергійович; Vitvitskyi, Serhii; Сербин, Руслан Андрійович; Serbyn, Ruslan; Балинська, Ольга Михайлівна; Balynska, Olha; Корнієнко, Максим Вікторович; Korniienko, Maksym; Назимко, Єгор Сергійович; Nazymko, Yehor; Наливайко, Лариса Романівна; Nalyvaiko, Larysa
  У довіднику в систематизованому вигляді подаються біографії відомих учених-юристів, які формували та беруть участь у розвитку поліцеїстики України. У біографії кожного вченого містяться відомості про освіту, тематика монографічних робіт, наукові інтереси, інша довідкова інформація. Для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів. The directory presents biographies of well-known legal scholars who formed and participate in the development of Ukrainian police science in a systematic form. The biography of each scientist contains information about education, the subject of monographic works, scientific interests, and other background information. For scientists, teachers and students of higher educational institutions, a wide range of readers.
 • Документ
  Кримінально-виконавче право
  (Одеса: ОДУВС, 2021) Кулик, Людмила Миколаївна; Kulyk, Liudmyla; Резніченко, Ганна Семенівна; Reznichenko, Hanna
  У словнику розглянуто 12 тем, які розділені відповідно до тематичного плану навчальної дисципліни Кримінально-виконавче право, щодо тлумачення основних термінів, які використовуються у Кримінально-виконавчому праві України. Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), здобувачів вищої освіти ВНЗ, в яких готують правників, співробітників правоохоронних органів, прокуратури та суду, а також на усіх, хто цікавиться розвитком наук кримінально-правового циклу. The dictionary examines 12 topics, which are divided in accordance with the thematic plan of the study discipline Criminal-Executive Law, regarding the interpretation of the main terms used in the Criminal-Executive Law of Ukraine. The publication is intended for scientists, teachers, post-graduate students (adjuncts), students of higher education institutions, which train lawyers, employees of law enforcement agencies, prosecutor's offices and courts, as well as for everyone who is interested in the development of the sciences of the criminal and legal cycle.