CERTAIN ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE IN THE SYSTEM OF NATIONAL SECURITY

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Norwegian University of Life Sciences
Анотація
The article deals with some aspects of legal regulation of the National Police of Ukraine in the context of ensuring national security. The author reveals the essence of ensuring national security through the interaction of the institutions of society and the State, which determines a certain state of public life and its conditions, both internal and external. By analyzing this area, the article highlights the identification and determination of the scope of social relations which define the essence of national security. The results of the study contribute to a better understanding of the role of legal regulation in ensuring the effective functioning of the National Police as a component of the national security system. The analysis of certain aspects of legal regulation of the National Police in the context of ensuring national security is important given the current challenges and threats faced by society. Responsibility for ensuring national security requires the police not only to maintain law and order, but also to counterterrorism, organized crime, cyber threats and other challenges. The study examines the interaction of the National Police with other state institutions, such as the military, security and law enforcement agencies, as well as with representatives of civil society. Particular attention is paid to the coordination of activities in cases of emergencies and crisis events that may threaten national security. The author also examines the role of the legislative environment in regulating police activities, including laws, regulations and legal principles that define the powers and duties of the police in the context of national security. In addition, the article draws attention to the need for constant analysis and updating of legislation in order to meet modern challenges and needs in the field of national security. It reveals important aspects of interaction between the police, other law enforcement agencies and civil society, which contributes to the improvement of coordination and effectiveness of national security measures. In addition, the article can serve as a basis for developing proposals for further improvement of the system of legal regulation of the National Police in the context of national security of Ukraine. The conclusions offered by the author may be useful for developing strategies and policies aimed at strengthening security and law and order in the country. Розглянуто деякі аспекти правового регулювання діяльності Національної поліції України в контексті забезпечення національної безпеки. Автор розкриває сутність забезпечення національної безпеки через взаємодію інститутів суспільства та держави, що визначає певний стан суспільного життя та його умови як внутрішнього, так і зовнішнього його середовища. Аналізуючи цю сферу, стаття висвітлює ідентифікацію та встановлення обсягу суспільних відносин, які визначають сутність національної безпеки. Результати дослідження сприяють кращому розумінню ролі правового регулювання у забезпеченні ефективного функціонування Національної поліції як складової системи національної безпеки. Проаналізовано окремі аспекти правового регулювання діяльності Національної поліції в контексті забезпечення національної безпеки є важливим з урахуванням сучасних викликів і загроз, з якими стикається суспільство. Відповідальність за забезпечення національної безпеки вимагає від поліції не лише здійснення правопорядку, а й протидії тероризму, організованій злочинності, кіберзагрозам та іншим викликам. Дослідження розглядає взаємодію Національної поліції з іншими державними інститутами, такими як військові структури, служби безпеки та правоохоронні органи, а також з представниками громадянського суспільства. Особлива увага приділяється координації заходів у випадках надзвичайних ситуацій та кризових подій, що можуть загрожувати національній безпеці. Автор також досліджує роль законодавчого середовища в регулюванні діяльності поліції, зокрема законів, нормативно-правових актів і правових принципів, що визначають повноваження та обов'язки поліції в контексті забезпечення національної безпеки. Крім того, стаття звертає увагу на необхідність постійного аналізу та оновлення законодавства з метою відповідності сучасним викликам та потребам у сфері національної безпеки. Вона відкриває важливі аспекти взаємодії між поліцією, іншими правоохоронними органами та громадянським суспільством, що сприяє покращенню координації та ефективності заходів з забезпечення національної безпеки. Крім того, стаття може послужити основою для вироблення пропозицій щодо подальшого вдосконалення системи правового регулювання діяльності Національної поліції в контексті національної безпеки України. Висновки, запропоновані автором, можуть бути корисними для розробки стратегій та політик, спрямованих на зміцнення безпеки та правопорядку в країні.
Опис
Ключові слова
Ukrainian National Police, Legal regulation, National security, Law enforcement, Social life, Threats and challenges, Interaction of societal institutions and the state, Interagency cooperation, Coordination of actions in emergencies, Legislative environment, Human rights, Professional training of police officers, International cooperation, Effectiveness of police measures, Contemporary security challenges. Національна поліція України, Правове регулювання, Національна безпека, Забезпечення правопорядку, Суспільне життя, Загрози та виклики, Взаємодія інститутів суспільства та держави, Співробітництво між відомствами, Координація заходів у надзвичайних ситуаціях, Законодавче середовище, Права людини, Професійна підготовка поліцейських, Міжнародне співробітництво, Ефективність поліцейських заходів, Сучасні виклики в сфері безпеки.
Бібліографічний опис
Nikitin, A. CERTAIN ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE IN THE SYSTEM OF NATIONAL SECURITY. International security studios: managerial, technical, legal, environmental, informative and psychological aspects. International collective monograph. Volume II. NMBU, Research and Education. 2024. Chapter 11. Рр. 256-267.
Зібрання