Enforcement of decisions of national courts in cases of compensation for damage caused as a result of armed conflicts

Анотація
The relevance of the study is due to the lack of proper legal regulation in the field of legal determination of the procedure for executing a court decision under which a foreign state (aggressor or occupier) acts as a debtor. The purpose of the study is to develop a mechanism for effective protection of the rights of Ukrainian recoverers in cases of compensation for damage by the state aggressor through the prism of proper enforcement of court decisions in these categories of cases. In the course of the study, a number of general scientific and industry methods are applied, in particular, the method of analysis and synthesis, system, structural-functional, dialectical, historical, and hermeneutical methods. The paper analyses the legal positions of the European Court of Human Rights regarding the right to appeal to the court in cases of debt collection from a foreign state as compensation for material and/or moral damage caused to individual applicants. The study examines the practice of the national courts of Ukraine in cases of claims of individuals – citizens of Ukraine against a foreign state for compensation of material and (or) moral damage caused by the invasion of the territory of Ukraine. It is established that a state cannot be allowed to use the doctrine of sovereign immunity as a shield for its violations of other doctrines of international law, such as international law on armed conflicts. The expediency of applying the model of functional (limited) immunity, which is becoming increasingly widespread and recognised by advanced countries of the world, is justified, considering its practicality and compliance with modern requirements for the development of society and leading trends in the development of international law. The results of the study can be used for further scientific developments of the outlined problems in the rule-making process, both in the conclusion of international treaties and in national legislation and in the law enforcement process in the implementation of legal proceedings. Актуальність дослідження зумовлено відсутністю належного правового регулювання у сфері правового визначення порядку виконання судового рішення, за яким боржником виступає іноземна держава (агресор або окупант). Мета дослідження полягає в тому, щоб розробити механізм ефективного захисту прав українських стягувачів у справах про компенсацію шкоди державною-агресором або державою-агресором крізь призму належного виконання судових рішень у цих категоріях справ. У процесі дослідження застосовано низку загальнонаукових і галузевих методів, зокрема, метод аналізу та синтезу, а також системний, структурно функціональний, діалектичний, історичний та герменевтичний методи. У статті проаналізовано правові позиції Європейського суду з прав людини стосовно права на звернення до суду у справах про стягнення боргу з іноземної держави як компенсації завданої заявникам – фізичним особам матеріальної та/або моральної шкоди. Досліджено практику національних судів України у справах за позовами фізичних осіб – громадян України до іноземної держави щодо компенсації матеріальної та (або) моральної шкоди, яка заподіяна вторгненням на територію України. Встановлено, що державі не може бути дозволено використовувати доктрину суверенного імунітету як щит для порушень нею інших доктрин міжнародного права, таких як міжнародного права щодо збройних конфліктів. Обґрунтовано доцільність застосування моделі функціонального (обмеженого) імунітету, яка набуває все більшого поширення та визнання передових країн світу з огляду на її практичність і відповідність сучасним вимогам розвитку суспільства та провідних тенденцій розвитку міжнародного права. Результати дослідження може бути використано для подальших наукових розробок окресленої проблематики, у нормотворчому процесі як при укладенні міжнародних договорів, так і в національному законотворенні, а також у правозастосовному процесі під час здійснення судочинства.
Опис
Ключові слова
enforcement of court decisions; enforcement proceedings; executor; enforcement of decisions; recoverer; debtor-a foreign state; protection of human rights; примусове виконання рішень судів; виконавче провадження; виконавець; виконуваність рішень; стягувач; боржник-іноземна держава; захист прав особи.
Бібліографічний опис
Verba, O., Vorobel, U., Haichenko, A., & Medvedenko, S. (2024). Enforcement of decisions of national courts in cases of compensation for damage caused as a result of armed conflicts. Social & Legal Studios, 7(1), 155-163.