ВАЖЛИВІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ ЩОДО ДІТЕЙ ЗАДЛЯ ЗАПОБІГАННЮ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-07-08
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У дослідженні автори пропонують: ‒ насильницькі прояви можливо та потрібно виявляти ще з підліткового віку, перешкоджати його розвитку і проводити профілактичні заходи з такими особами; ‒ необхідно більше говорити про проблему насильства та звертати на неї увагу у школах це значно зменшить такі випадки в нашій країні; ‒ необхідно проводити профілактичні бесіди з батьками щодо таких проблем в суспільстві, залучати їх до спільного дозвілля допомагати формувати дружні стосунки батьків з дітьми; ‒ необхідно удосконалювати механізм здійснення превентивної діяльності підрозділами поліції, оскільки вони є саме тими службами, які першочергово реагують на випадки вчинення домашнього насильства; ‒ періодично проводити курси підвищення кваліфікації з працівниками поліції, щодо вдосконалення вмінь та навичок ‒ у здійсненні профілактичної діяльності; залучати працівників поліції до проведення тренінгів, конференцій та обговоренню з науковою спільнотою практичних проблем для подальшого внесення пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства у напрямку здійснення превентивної (профілактичної) роботи з кривдниками; ‒ розробляти профілактичні програми, які б були спеціально розроблені та передбачали алгоритм дій працівників поліції у різних напрямках профілактики та залучення до її реалізації фахівців різних спеціальностей, котрі володіють знаннями та зацікавлені у здійсненні ефективних заходів щодо попередження вчинення домашнього насильства. In the study, the authors suggest: ‒ it is possible and necessary to identify violent manifestations from adolescence, prevent its development and carry out preventive measures with such persons; ‒ it is necessary to talk more about the problem of violence and draw attention to it in schools, this will significantly reduce such cases in our country; ‒ it is necessary to hold preventive conversations with parents regarding such problems in society, to involve them in joint leisure activities, to help form friendly relations between parents and children; ‒ it is necessary to improve the mechanism of preventive activities by police units, since they are precisely those services that primarily respond to cases of domestic violence; ‒ periodically conduct training courses with police officers to improve their skills and abilities in the implementation of preventive activities; to involve police officers in conducting trainings, conferences and discussing practical problems with the scientific community in order to further make proposals for improving the current legislation in the direction of preventive (prophylactic) work with offenders; ‒ to develop preventive programs that would be specially developed and provide for the algorithm of actions of police officers in various directions of prevention and the involvement in its implementation of specialists of various specialties who have knowledge and are interested in implementing effective measures to prevent the commission of domestic violence.
Опис
Ключові слова
домашнє насильство, порушення конституційних прав і свобод члена сім’ї, профілактика, правове виховання молоді в школах,, domestic violence, violation of the constitutional rights and freedoms of a family member, prevention, legal education of young people in schools,
Бібліографічний опис
Грівцова В.І., Сухарєва А.О.ВАЖЛИВІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ ЩОДО ДІТЕЙ ЗАДЛЯ ЗАПОБІГАННЮ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА. Сучасний стан та перспективи розвитку системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах глобальних викликів сьогодення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції; (08 липня 2022 року). Одеса: ОДУВС, 2022. С.89 - 92.