DIGITALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION AND HARMONIZATION OF DIGITAL MARKETS OF UKRAINE

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Centre for European Reforms Studies: Grand Duchy of Luxembourg
Анотація
The article is devoted to the issues of information support of public administration in the field of insurance, change its role in the context of administrative reform and implementation of European principles and standards of public administration. The study focuses on the study of the features of administrative and legal means of public administration, necessary for the regulation of relations between the subject’s insurance market and other participants in insurance relations. As a result of scientific research, the authors determined that public administration in the field of insurance, being an important part of public administration, performs regulatory, control and organizational, informative functions in the insurance sector, thus ensuring the sustainable development of insurance activities, as well as in general promoting the democratic development of the state and society at the level of European standards. Стаття присвячена питанням інформаційного забезпечення державного управління у сфері страхування, зміни його ролі у контексті адміністративної реформи та впровадження європейських принципів та стандартів державного управління. У центрі уваги дослідження - вивчення особливостей адміністративно-правових засобів державного управління, необхідні регулювання відносин між суб'єктом страхового ринку та іншими учасниками страхових відносин. В результаті наукових досліджень автори визначили, що державне управління в сфері страхування, будучи важливою частиною державного управління, виконує регулюючі, контрольні та організаційні, інформаційні функції у страховій сфері, забезпечуючи цим сталий розвиток страхової діяльності. а також загалом сприяння демократичному розвитку держави та суспільства на рівні європейських стандартів.
Опис
Ключові слова
public administration, administrative reform, administrative and legal means, digitalization, informative functions., державне управління, адміністративна реформа, адміністративно-правові засоби, цифровізація, інформаційні функції.
Бібліографічний опис
Zaiets О., Ismailov К. DIGITALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION AND HARMONIZATION OF DIGITAL MARKETS OF UKRAINE.European Reforms Bulletin: international scientific peer-reviewed journal: Grand Duchy of Luxembourg. 2020. № 3. P. 102 - 109.