Методика розслідування незаконного заволодіння транспортним засобом

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Дисертація є монографічним дослідженням основних проблемних питань, пов’язаних з формуванням методики розслідування незаконного заволодіння транспортним засобом в сучасних умовах. На основі аналізу чинного законодавства, слідчо¬судової практики і наукових досліджень робиться висновок, що вихідними положеннями для формулювання методичних рекомендацій щодо розслідування незаконного заволодіння транспортним засобом є кримінально¬правова і криміналістична характеристика кримінальних правопорушень даного виду, яка включає наступні положення: предметом посягання є тільки механічний транспортний засіб, який приводиться в рух за допомогою двигуна внутрішнього згоряння або електричного двигуна потужністю понад 3 кВт; суб’єктом кримінального правопорушення є особа, яка не має права на користування конкретним транспортним засобом, яким вона заволодіває; потерпіла особа, зазвичай, знаходиться у закономірному зв’язку з особою, яка вчинила кримінальне правопорушення та обраним ним способом заволодіння транспортним засобом; місце, час та обстановка розглядається як частини об’єктивної сторони кримінального правопорушення і закономірно пов’язані з іншими елементами механізму його вчинення; способами незаконного заволодіння транспортним засобом є активні дії зловмисника, спрямовані на отримання можливості протиправного керування транспортним засобом; сліди кримінального правопорушення обумовлюються характером заволодіння транспортним засобом (таємного, з використанням фізичного насильства або погрози ним, використання обману або зловживання довірою). Based on the analysis of current legislation, investigative judicial practice and scientific research, it is concluded that the starting points for the formulation of methodological recommendations for the investigation of illegal possession of vehicles are the criminal law and forensic characteristics of crimes of this type, which includes the following provisions: the subject of the offense is only mechanical a vehicle powered by an internal combustion engine or an electric motor with a capacity of more than 3 kW; the subject of the crime is a person who does not have the right to use a specific vehicle that he takes possession of; the victim is usually in a natural relationship with the person of the criminal and the way he chose to take possession of the vehicle; the place, time and environment are considered as parts of the objective side of the crime and are logically connected with other elements of the mechanism of its commission; methods of illegal possession of vehicles are active actions of the perpetrator, aimed at obtaining the opportunity to illegally drive the vehicle; traces of the crime are determined by the nature of taking possession of the vehicle (secret, with the use of physical violence or the threat of it, use of deception or breach of trust).
Опис
Ключові слова
транспортний засіб, незаконне заволодіння, спосіб заволодіння, методика розслідування, докази, слідчі (розшукові) дії, криміналістична характеристика, досудове розслідування, кримінальне провадження, слідчий. vehicle, illegal possession, method of possession, investigation method, evidence, investigative (search) actions, forensic characteristics, pre ­trial investigation, criminal proceedings, investigator.
Бібліографічний опис
Ракович, М.М. Методика розслідування незаконного заволодіння транспортним засобом : дис . ... д-ра філос.: 081 / Максим Миколайович Ракович; МВС України, Одеськ. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса, 2023. - 267 с.
Зібрання