ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБОРОНИ ЗНАХОДЖЕННЯ ГРОМАДЯН НА ВУЛИЦЯХ ТА В ІНШИХ ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ У ПЕВНИЙ ЧАС (КОМЕНДАНТСЬКОЇ ГОДИНИ)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Проведений аналіз завдань підрозділів поліції в умовах воєнного стану, зокрема дотримання насе- ленням вимог комендантської години, наочно демонструє необхідність значної планової роботи як законодавчих органів із розроблення відповідного масиву нормативно-правових актів, що регламен- тують алгоритми поведінки всіх залучених до реалізації воєнного стану служб та підрозділів, так і органів виконавчої влади щодо проведення завчасних заходів щодо підготовки до застосування зако- нодавства про воєнний стан. Повною мірою цей висновок застосовний до органів Національної полі- ції, які у зв'зку з обстановкою, що складається, приступають до виконання великої кількості завдань, що вимагають спеціальних практичних навичок і умінь, а, отже, і потребують завчасного навчання і підготовки. The analysis of the tasks of police units under martial law, in particular the population's compliance with the requirements of the curfew, clearly demonstrates the need for significant planned work as legislative bodies to develop an appropriate set of legal acts regulating the behavior algorithms of all services and units involved in the implementation of martial law, so and executive authorities regarding the implementation of early measures to prepare for the application of martial law legislation. This conclusion is fully applicable to the bodies of the National Police, which, in connection with the current situation, begin to perform a large number of tasks that require special practical skills and abilities, and, therefore, require advance training and preparation.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ульянов О.І., Ніколаєв О.Т. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБОРОНИ ЗНАХОДЖЕННЯ ГРОМАДЯН НА ВУЛИЦЯХ ТА В ІНШИХ ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ У ПЕВНИЙ ЧАС (КОМЕНДАНТСЬКОЇ ГОДИНИ). Наукові проблеми запровадження правового режиму воєнного стану в Україні: сучасний вимір: матеріали науково-практичного онлайн-заходу. 29 квітня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. с. 252 - 255.