Деякі проблеми визначення поняття "потерпілий" у кримінальному законодавстві України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Всеукраїнський фонд юридичної науки академіка В.В. Сташиса, Дніпровський гуманітарний університет
Анотація
У статті проаналізовані проблеми визначення поняття «потерпілий» у криміналь- ному праві України. Зазначено, що поняття «потерпілий» використовується у кримі- нальному праві України, однак досі законодавчо так і не закріплено офіційне кримі- нально-правове визначення цього поняття. Доводиться, що важливість цього поняття у кримінальному праві не можна недооцінювати. Так, найбільш яскравим прикладом важливості цього поняття є стаття 46 Кримінального кодексу України «Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим», вказана стаття КК України надає підстав розглядати постать «потерпілого» в межах закону про кримінальну відповідальність як такого, що має право впливати на вирі- шення питання про звільнення від кримінальної відповідальності чи від відбування покарання у випадку примирення. Традиційно вважається, що потерпілий – поняття кримінально-процесуальне, так як саме в Кримінальному процесуальному кодексі України дається його поняття (ст. 55), хоча це не відповідає правилам юридичної техніки щодо закріплення основ- них понять у матеріальній галузі права, процесуальна ж галузь – закріплює проце- дуру реалізації норм матеріальних галузей права. За класичної побудови, у нормах кримінального права, як матеріальної галузі права, повинно бути закріплено поняття потерпілого, як особи, якій кримінальним правопорушенням було завдано шкоди, у нормах кримінального процесуального права, як процесуальної галузі права, це поняття повинно отримати свій подальший розвиток та конкретизацію правового статусу потерпілого, вже як учасника процесуальних відносин, у зв’язку із вчинен- ням щодо нього кримінального правопорушення. Відмінність між кримінально-пра- вовим і кримінально-процесуальним поняттями «потерпілий» можна провести і по моменту виникнення даної фігури в області правовідносин. Якщо в рамках кримі- нального права потерпілий з’являється безпосередньо в момент вчинення криміналь- ного правопорушення, то в кримінальному процесі, поряд з цим, необхідною є додат- кова умова – владне волевиявлення у формі постанови про визнання потерпілим. Проаналізовані можливі шляхи для вирішення зазначеної проблематики. The article analyzes the problems of defining the concept of “victim” in the criminal law of Ukraine. It is noted that the concept of “victim” is used in the criminal law of Ukraine, however, the official criminal-legal definition of this concept has not yet been legislatively enshrined. It is proved that the importance of this concept in criminal law cannot be underestimated. So, the most striking example of the importance of this concept is Article 46 of the Criminal Code of Ukraine "Exemption from criminal liability in connection with the reconciliation of the guilty with the victim" the right to influence the decision on the issue of release from criminal liability or from serving a sentence in the event of reconciliation. Traditionally, it is believed that the victim is a criminal procedural concept, since it is precisely in the Criminal Procedure Code of Ukraine that its concept is given (Article 55), although this does not correspond to the rules of legal technique for consolidating the basic concepts in the substantive branch of law, the procedural branch – fixes the implementation procedure norms of material branches of law. With the classical structure, in the norms of criminal law, as a material branch of law, the concept of a victim, as a person who has been harmed by a criminal offense, should be fixed in the norms of criminal procedural law, as a procedural branch of law, this concept should be further developed and concretized the legal status of the victim, already as a participant in procedural relations, in connection with the commission of a criminal offense against him. The distinction between the criminal-legal and criminal-procedural concepts of “victim” can be drawn at the moment of the emergence of this figure in the field of legal relations. If, within the framework of criminal law, the victim appears immediately at the time of the commission of a criminal offense, then in the criminal process, along with this, an additional condition is necessary – an imperious expression of will in the form of a decision on recognition as a victim.
Опис
Ключові слова
кримінальне правопорушення, потерпілий, кримінальне право, кримінальний процес, кримінальне процесуальне право., criminal law-enforcers, victims, criminal law, criminal proceedings, criminal procedural law
Бібліографічний опис
Резніченко С.В., Резніченко Г.С. Деякі проблеми визначення поняття "потерпілий" у кримінальному законодавстві України // Право і суспільство. 2022. № 1. С. 184 - 188.