НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАХОДІВ ПРИМУСУ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
В статті на основі аналізу теоретичних засад та нормативно-правової бази, що регламентує служ- бово-бойову діяльність сил сектору безпеки та обо- рони України розглянуто об’єкт, предмет та основні завдання дослідження нормативно-правових засад застосування поліцейських заходів примусу під час виконання службово-бойових завдань. Метою наукової статті визначено обґрунтування необхідності дослідження сукупності суспільних від- носин, які виникають під час виконання поліцейськими службово-бойових завдань та полягає у всебічному розкритті сутності та особливостей застосування поліцейських заходів примусу під час виконання служ- бово-бойових завдань, розробці конкретних практич- них рекомендацій, науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства та прак- тики його застосування. Для досягнення поставленої мети запропоновано вирішити такі основні завдання: обґрунтування необхідності дослідження службово-бойової діяльно- сті Національної поліції України як категорії права; обґрунтування необхідності дослідження механізму застосування поліцейських заходів примусу під час виконання службово-бойових завдань; обґрунтування необхідності дослідження основних пріоритетів удосконалення нормативно-правового забезпечення застосування примусу поліцейськими під час вико- нання службово-бойових завдань. Резюмовано, що відповідно до поставленої мети і визначених завдань вбачається необхідним та на часі в рамках наукової спеціальності 081 – Право (спе- ціалізація 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку) проведення на монографіч- ному рівні наукового дослідження нормативно-право- вих засад застосування поліцейських заходів примусу під час виконання службово-бойових завдань. Зважаючи на генезис та динаміку оператив- но-службових та службово-бойових завдань, які ставляться перед органами та підрозділами Націо- нальної поліції України, необхідність нормативного врегулювання та визначення категорійного апарату теорії службово-бойової діяльності, понять та видів службово-бойових завдань, правової характеристики суспільних відносин застосовування поліцейських заходів примусу під час виконання службово-бойових завдань вбачається необхідність дослідження служ- бово-бойової діяльності Національної поліції України як категорії теорії права. З метою належного забезпечення особистої без- пеки, гарантій професійної діяльності, психологіч- ної стійкості та вмотивованості кожного поліцей- ського, бойового духу підрозділу виникла гостра необхідність дослідження механізму застосування поліцейських заходів примусу під час виконання службово-бойових завдань загалом та визначення і класифікація поліцейських заходів примусу під час виконання службово-бойових завдань, окреслення кола суб’єктів, форм і методів їх застосування, розгляд процесуально-правового забезпечення та визначення способів забезпечення законності застосування поліцейських заходів примусу під час виконання службово-бойових завдань. В умовах реформування системи забезпечення національної безпеки та системи сил охорони право- порядку, інтеграції безпекових та оборонних інсти- туцій до стандартів Північноатлантичного альянсу, а правової системи до стандартів Європейського союзу виникла необхідність дослідження основних пріоритетів удосконалення нормативно-правового забезпечення застосування заходів примусу поліцей- ськими під час виконання службово-бойових завдань. А, отже дослідження сукупності суспільних відно- син, які виникають під час виконання поліцейськими службово-бойових завдань, що полягає у всебічному розкритті сутності та особливостей застосування поліцейських заходів примусу під час виконання служ- бово-бойових завдань, розробці конкретних прак- тичних рекомендацій, науково обґрунтованих про- позицій щодо вдосконалення чинного законодавства та практики його застосування є на часі, актуальним та необхідним як для теорії службово-бойової діяль- ності, так і в практичній діяльності органів та під- розділів Національної поліції України. The article, based on the analysis of the theoretical principles and legal framework regulating the military service activities of the forces of the security and defense sector of Ukraine, examines the object, subject and main tasks of researching the legal principles of the application of police coercive measures during military service tasks. The purpose of the scientific article is to justify the need to study the set of social relations that arise during the performance of official and combat tasks by police officers and consists in the comprehensive disclosure of the essence and features of the use of police coercive measures during the performance of official and combat tasks, the development of specific practical recommendations, scientifically based proposals for improvement of the current legislation and the practice of its application. In order to achieve the set goal, it is proposed to solve the following main tasks: substantiation of the need to research the service-combat activity of the National Police of Ukraine as a category of law; substantiation of the need to study the mechanism of the application of coercive police measures during the performance of service and combat tasks; substantiation of the need to research the main priorities of improving the regulatory and legal support for the use of coercion by police officers during the performance of official and combat tasks. It is summarized that, in accordance with the set goal and defined tasks, it is considered necessary and timely within the framework of the scientific specialty 081 - Law (specialization 21.07.05 - service and combat activity of law enforcement forces) to conduct a monographic scientific study of the regulatory and legal principles of the application of coercive police measures during the performance of service and combat tasks. Taking into account the genesis and dynamics of operational-service and service-combat tasks that are presented to the bodies and units of the National Police of Ukraine, the need for regulatory regulation and definition of the categorical apparatus of the theory of service-combat activity, concepts and types of servicecombat tasks, legal characteristics of social relations of application police measures of coercion during the performance of service-combat tasks, the need to study the service-combat activity of the National Police of Ukraine as a category of legal theory is seen. In order to properly ensure personal safety, guarantees of professional activity, psychological stability and motivation of each police officer, the fighting spirit of the unit, there was an urgent need to study the mechanism of the application of police coercive measures during the performance of official and combat tasks in general and the definition and classification of police coercive measures during the performance of official combat tasks, delineation of the range of subjects, forms and methods of their application, consideration of procedural and legal support and determination of ways to ensure the legality of the use of police coercive measures during the performance of official and combat tasks. In the conditions of reforming the national security system and the system of law enforcement forces, the integration of security and defense institutions to the standards of the North Atlantic Alliance, and the legal system to the standards of the European Union, there was a need to study the main priorities of improving the regulatory and legal support for the use of coercive measures by police officers during the performance of military duties tasks. And, therefore, the study of the totality of social relations that arise during the performance of official and combat tasks by police officers, which consists in the comprehensive disclosure of the essence and features of the use of police coercive measures during the performance of official and combat tasks, the development of specific practical recommendations, scientifically based proposals for improving the current legislation and the practice of its application is timely, relevant and necessary both for the theory of servicecombat activity and in the practical activity of bodies and units of the National Police of Ukraine.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мосузенко, В., Бахчеван, Є. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАХОДІВ ПРИМУСУ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ.Південноукраїнський правничий часопис. 2023. № 1. С.36-41.