ЗАДАЧІ УПРАВЛІННЯ В УЧБОВО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СТУДЕНТІВ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ В ІГРОВИХ ВИДАХ СПОРТУ (ФУТБОЛ) ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-11-02
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Підводячи висновок вищевикладеного у дослідженні, автор визначив, що реалізація на практиці розробленої системи забезпечить формування у студента-спортсмена вміння самостійно переходити від одного етапу до іншого; від прийняття (сприйняття) учбової задачі до її вирішення, від її постановки до визначення адекватних учбово-тренувальних дій, від дій до реалізації проекту здорового стилю життя, до дій самоконтролю, оволодіння не тільки прийомами логіки і вирішення різних задач звичайними способами, але й вміння шукати свій, найбільш оптимальний шлях вирішення задач. Summing up the conclusion of the above in the research, the author determined that the practical implementation of the developed system will ensure the formation of the student-athlete's ability to independently move from one stage to another; from acceptance (perception) of an educational task to its solution, from its formulation to the determination of adequate educational and training actions, from actions to the implementation of a healthy lifestyle project, to actions of self-control, mastering not only the techniques of logic and solving various problems by conventional methods, but also the ability to look for one's own, most optimal way of solving problems.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Головко В.М. ЗАДАЧІ УПРАВЛІННЯ В УЧБОВО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СТУДЕНТІВ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ В ІГРОВИХ ВИДАХ СПОРТУ (ФУТБОЛ) ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Службова підготовка як система заходів, спрямованих на удосконалення знань, умінь та навичок працівників Національної поліції України: матеріали круглого столу, м. Одеса, 02 листопада 2018р. –Одеса: ОДУВС, 2018. –209 с.С. 67-71.