Громадський контроль як складова частина громадського впливу в системі основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Реформування пенітенціарної системи та зміни у кримінально-виконавчому зако- нодавстві щодо міжнародних стандартів поводження із засудженими поставили перед Україною завдання створити таку систему виконання і відбування криміналь- них покарань засудженими до позбавлення волі, яка б могла визначити пріоритетні умови та засоби для їх виправлення і ресоціалізації. Зі зміною політичної та соціально-економічної ситуації в країні сьогодні залиша- ється важливим забезпечити дотримання принципу законності у процесі виправлення і ресоціалізації засуджених, забезпечити надійну охорону їхніх прав, свобод і законних інтересів, гарантованих їм Конституцією України та чинним законодавством. Громадський контроль як складова частина громадського впливу в системі основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених сьогодні є досить актуальною та мало- дослідженою проблемою у зв’язку з відсутністю дієвого механізму його реалізації. За нашим глибоким переконанням, діяльність громадськості не повинна зводитися лише до її участі в ресоціалізації засуджених, але і до процесу їх адаптації після звільнення. Залучення різних груп громадського суспільства в процес реформування кримі- нально-виконавчої системи є невід’ємною частиною гуманізації та демократизації системи виконання покарань та забезпечує її відкритість і прозорість, у зв’язку із чим нами пропонується звернути увагу на належний підбір членів спостережних комісій, які працюють в установах виконання покарань. Головним принципом здійснення громадського контролю в пенітенціарній сфері є забезпечення прозорості та відкритості в процесі діяльності установ виконання пока- рань для суспільства, представники якого поряд із здійсненням контрольної функції повинні брати реальну участь у вирішенні питань виправлення і ресоціалізації засу- джених та запобіганні вчинення засудженими нових кримінальних правопорушень. Reform of the penitentiary system and changes in the penal legislation regarding international standards for the treatment of prisoners have set Ukraine the task of creating a system of execution and serving of criminal sentences by prisoners, which could determine the priority conditions and means for their correction and resocialization. Given the changing political and socio-economic situation in the country, it remains important to ensure compliance with the principle of legality in the process of correction and re-socialization of convicts, to ensure reliable protection of their rights, freedoms and legitimate interests guaranteed to them by the Constitution of Ukraine and current legislation. Public control, as a component of public influence in the system of basic means of correction and resocialization of convicts, is a rather urgent and under-researched problem today due to the lack of an effective mechanism for its implementation. We are deeply convinced that the activities of the public should not be limited to its participation in the resocialization of convicts, but also in the process of their adaptation after release. The involvement of various groups of civil society in the process of reforming the penal system is an integral part of the humanization and democratization of the penal system and ensures its openness and transparency, and in this regard we propose to pay attention to the proper selection of members of the supervisory commissions working in penal institutions. The main principle of public control in the penitentiary sphere is to ensure transparency and openness in the operation of penitentiary institutions for society, whose representatives, along with the exercise of the control function, should take an active part in addressing the issues of correction and re-socialization of convicts and preventing convicts from committing new criminal offenses.
Опис
Ключові слова
громадский контроль, громадський вплив, засоби виправлення і ресоціалізації засуджених, виправлення і ресоціалізація засуджених., public control, public influence, means of correction and resocialization of convicts, correction and resocialization of convicts.
Бібліографічний опис
Шкута О.О. Громадський контроль як складова частина громадського впливу в системі основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених. Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. - Вип.27. - Одеса: ОДУВС, 2022. – 261 с. С. 121-126.