АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ НАБЛИЖЕННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО СТАНДАРТІВ ЄС

Анотація
The present article provides the analysis of the particular elements of the concept of approximation customs legislation of Ukraine to EU standards. The author considers Ukraine’s modern customs legislation development trends and issues in the context of approximations standards for the EU. The article reveals the legal nature of the European customs standards and provides assistance in drawing the conclusions and recommendations aimed to improve the national customs legislation. The customs legislation approximation to the EU standards is particularly important and urgent for Ukraine, since this process is crucial not only for creating a legal basis for the country’s possible entry to the EU but for achieving relevant economic goals, as well. In the article, the reasons for approximation customs legislation to EU standards and factors facilitating the integration of national customs legal norms to EU legal orders are reviewed. У цій статті наведено аналіз окремих елементів поняття наближення митного законодавства України до стандартів ЄС. Автор розглядає тенденції та проблеми розвитку сучасного митного законодавства України в контексті стандартів наближення до ЄС. У статті розкрито правову природу європейських митних стандартів та надано допомогу у виробленні висновків і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення національного митного законодавства. Наближення митного законодавства до стандартів ЄС є особливо важливим і актуальним для України, оскільки цей процес має вирішальне значення не лише для створення правової бази для можливого вступу країни до ЄС, а й для досягнення відповідних економічних цілей, так само. У статті розглядаються причини наближення митного законодавства до стандартів ЄС та фактори, що сприяють інтеграції національних митно-правових норм до правопорядків ЄС.
Опис
Ключові слова
customs standards, EU customs standards, approximation of legislation, European integration, customs legislation of Ukraine., митні стандарти, митні стандарти ЄС, наближення законодавства, європейська інтеграція, митне законодавство України.
Бібліографічний опис
Биков І.О. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ НАБЛИЖЕННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО СТАНДАРТІВ ЄС. EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE. 2018. Volume 5 Issue 4. Рр. 60-67.