Деякі питання транскордонного банкрутства в Україні

dc.contributor.authorРиженко, Ірина Миколаївна
dc.contributor.authorRyzhenko, Iryna
dc.date.accessioned2024-02-12T07:59:32Z
dc.date.available2024-02-12T07:59:32Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМетою статті є дослідити у контексті глобалізації та зростання міжнародної економічної взаємодії питання транскордонного банкрутства. Транскордонне банкрутство може виникнути з численних причин, включаючи зміни в економічних умовах, обмеження на міжнародній торгівлі та несприятливі політичні умови. Інститут іноземної процедури банкрутства створений для полегшення процесу та забезпечення взаємодії між різними юрисдикціями. Проте, його успішне впровадження значною мірою залежить від розвитку відповідного локального законодавства та наявності міжнародних угод. Отже, розвиток та удосконалення практики транскордонного банкрутства стає актуальним завданням для сучасних правових систем у забезпеченні стабільності та ефективності світового економічного простору. Дослідження спрямовується на вивчення поточного законодавства України у сфері транскордонного банкрутства, врахування міжнародних стандартів та практики. Детальний аналіз проблем та викликів, з якими стикається Україна в цьому контексті, є ключовим етапом у визначенні шляхів подальшого розвитку відповідного правового та економічного середовища. Помітна увага повинна бути приділена інституту іноземної процедури банкрутства та можливостям його реалізації в умовах української системи. З відсутністю чіткої правової визначеності поняття та організаційно-правових механізмів в справах про банкрутство, пов'язаних з іноземною процедурою банкрутства, можна стикнутися в контексті Кодексу України з процедур банкрутства від 18 жовтня 2018 року № 2597-VII. Ця правова невизначеність та практична неефективність реалізації нормативно закріплених організаційно-правових механізмів транскордонних процедур банкрутства в Україні створюють значні перешкоди для належного вирішення спорів у цій сфері. Висновки дослідження можуть слугувати підставою для пропозицій щодо вдосконалення законодавства, розробки нових механізмів управління транскордонним банкрутством в Україні, а також сприяти формуванню ефективної практики у вирішенні подібних ситуацій в умовах глобального ринку та міжнародної співпраці. The purpose of the article is to study the issue of cross-border bankruptcy in the context of globalization and growing international economic interaction. Crossborder bankruptcies can arise for numerous reasons, including changes in economic conditions, restrictions on international trade, and unfavorable political conditions. The institution of foreign insolvency proceedings was created to facilitate the process and ensure cooperation between different jurisdictions. However, its successful implementation largely depends on the development of relevant local legislation and the availability of international agreements. Thus, the development and improvement of cross-border bankruptcy practice is becoming an urgent task for modern legal systems in ensuring stability and efficiency of the global economic space. The research is aimed at studying the current legislation of Ukraine in the field of cross-border bankruptcy, taking into account international standards and practices. A detailed analysis of the problems and challenges faced by Ukraine in this context is a key step in determining the ways to further develop the relevant legal and economic environment. Particular attention should be paid to the institution of foreign bankruptcy proceedings and the possibilities of its implementation in the Ukrainian system. The lack of clear legal definition of the concept and organizational and legal mechanisms in bankruptcy cases related to foreign bankruptcy procedures can be encountered in the context of the Code of Ukraine on Bankruptcy Procedures dated October 18, 2018 No. 2597- VII. This legal uncertainty and the practical inefficiency of the implementation of the statutory organizational and legal mechanisms of cross-border bankruptcy procedures in Ukraine create significant obstacles to the proper resolution of disputes in this area. The conclusions of the study may serve as a basis for proposals for improving legislation, developing new mechanisms for managing cross-border bankruptcy in Ukraine, and also contribute to the formation of effective practice in resolving such situations in the context of the global market and international cooperation.
dc.identifier.citationРиженко, І. Деякі питання транскордонного банкрутства в Україні. Південноукраїнський правничий часопис. 2023. № 4. С. 61-65.
dc.identifier.urihttps://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/6685
dc.publisherОдеса: ОДУВС
dc.subjectбанкрутство, транскордонне банкрутство, законодавство, концепція «центру основних інтересів». bankruptcy, cross-border bankruptcy, legislation, concept of "center of main interests".
dc.titleДеякі питання транскордонного банкрутства в Україні
dc.title.alternativeSome issues of cross-border bankruptcy in Ukraine
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Риженко ПУПЧ 23-4.pdf
Розмір:
183.18 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: