Психологічний профіль успішного оперуповноваженого карного розшуку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті викладені теоретичні положення та фактичні дані, які дозволили описати вісім варіантів психологічного профілю успішних оперативних працівників кримінальної міліції, варіанти профілів менш успішних. Першу, найчисленнішу групу (25 %) склали особи імпульсивно-агресивної спрямованості з кодом за опитувальника СМДО (в адаптації Л.М. Собчік) "9-4": їм властиві гіперактивність, сміливість і рішучість, швидкість (але не завжди правильність) прийняття рішень. Рівень професіоналізму таких працівників екс­пертами оцінюється як середній і високий. Друга група працівників (20 %) має в профілі пік на шкалі 9 і низькі бали за шкалою "О". їхня професійна успішності середня і висока. Третю групу (15 %) становлять особи, в яких у психологічному профілі підвищені шкали 2, 7 і О. Їм властиві підвищена тривожність, знижена самооцінка, безініціативність. Рівень професіоналізму - середній. Четверту групу (10 %) складають особи з поєднанням підйомів на 7 і В шкалах; їм властиві тривожність, утруднення в міжособистісних контактах, непослідов­ність в діях і думках. Рівень професіоналізму - середній і низький. П'ята група (10 %) мають підйоми на шкалах 2 і 4. Це так званий депресивно-імпульсивний тип, їх про­фесіоналізм середній і високий. Шосту групу (10 %), складають особи з піками на шкалах 4-8, схильні до недовіри та уникнення близьких стосунків з людьми. Професійний рівень оцінюється як високий і середній. Сьому групу (5 %) складають особи з піками на В і 9 шкалах профілю. Професійний рівень таких працівників оцінюється як середній і низький. Представники восьмої групи (5 %) характеризува­лась піками профілів 2-9, 6-9, 4-7. Професійний рівень оцінюється переважно як середній. Дослідження дозволило виділити чотири типові профілі "неуспішних" працівників. Вважаємо ці дані корисними для профорієнтаційної роботи. В статье изложены, теоретические положения и фактические данные, которые позволили описать восемь вариантов психологического профиля успешных оперативных работников криминальной милиции, варианты профилей менее успешных. Первую группу (25 %) составили лица с кодом опросника СМИЛ (в адаптации Л.Н. Собчик)" 9-4": им свойственны смелость и решительность, скорость (но не всегда правильность) принятие решений. Их уровень профессионализма зкспертами оценивается как средний и высокий. Вторая группа работников (20 %) имеет в профиле пик на шкале 9 и низкие баллы по шкале О. Профессиональная успешность средняя и высокая. Третью группу (15 %) составляют лица, у которых в психологическом профиле повышены шкалы, 2, 7 и О. Им свойственны повышенная тревожность, сниженная самооценка, безынициативность. Уровень - средний. Четвертую группу (10 %) составляют лица с сочетанием подьемов на 7 и 8 шкалам; им свойственны тревожность, затруднения в межличностных контактах, непоследовательность в действиях и мыслях. Уровень профессионализма - средний и низкий. Пятая группа (10 %) имеют под-ьемы на шкалах 2 и 4. Это так называемый депрессивно-импульсивный тип, их профессионализм средний и высокий. Шестую группу (10 %) составляют лица с пиками на шкалах 4-8, склонны к недоверию и избеганию близких отношений с людьми. Профессиональный уровень оценивается как высокий и средний. Седьмую группу (5 %) составляют лица с пиками на 8 и 9 шкалам профиля. Профессиональный оценивается как средний и низкий. Представители восьмой группы (5 %) характеризавались пиками профилей 2-9, 6-9, 4-7. Профессиональный уровень оценивается преимущественно как средний. Исследование позволило выделить 4 типовые профили "неуспевающих" работников. Считаем эти данные полезными для профориентационной работы. In this article the theoretical principles and the actual data that allow to describe the eight variants of the psy­chological profile of successfu/ operational off icers of the criminal роІісе, profiling options less successfu/. First, the largest group (25 %) were persons impul­sive-aggressive orientation code for ММРІ questionnaire (to adapt L. Sobchik) "9-4": Тhеу are characterized bу hyperactivity, courage and determination, speed (but not necessarily accuracy) making decisions. The level of pro­fessionalism of staff experts rated as medium and high. The second group of workers (20 %) has а peak іп the profile оп the scale of "9" and the lowest possible score оп а scale of О. Their professional success of medium and high. The third group (15 %) are реорІе who have а psycho­logical profile for increased scale of 2, 7 and О. Тhеу are characterized Ьу high anxiety, low self-esteem, lack of initiative. The level of professionalism - average.The fourth group (10%) of those with а combination of lifts 7 and 8 scales; They are characterized bу anxiety, difficulty іn interpersonal contacts, the inconsistency іn the actions and thoughts. The level of professionalism -medium and low. The fifth group (10 %) have ups оn scales 2 and 4. This so-called depressive-impulsive type, their professionalism medium and high. The sixth group (10 %). Constitute individual peaks оn the scales of 4-8 tend to distrust and avoid close relation­ships with реорІе. The professional level is assessed as high and medium. The seventh group (5 %) of persons with peaks 8 and 9 scales profile. Тhе professional level of employees is assessed as medium and low. А group of eight (5 %) was characterized bу peaks profiles 2-9, 6-9, 4-7. The professional level is assessed tаіnІу as average. The study allowed to identify four typical profiles "not successful" workers. We believe these data are useful for career guidance.
Опис
Ключові слова
психологічний профіль, професійний рівень, психологічні якості, працівник карного розшуку., психологический профиль, профессиональный уровень, психологические качества, работник уголовного розыска., psychological profile, professional skills, psychological characteristics, етрІоуее criminal investigation.
Бібліографічний опис
Яковенко С.І. Психологічний профіль успішного оперуповноваженого карного розшуку / С.І. Яковенко, І.В. Лифар // Південноукраїнський правничий часопис. - 2014. - № 2. - С. 49 - 54.