Забезпечення публічної безпеки і порядку органами Національної поліції України під час проведення масових заходів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Юридичний науковий електронний журнал
Анотація
У статті розглянуто забезпечення публічної безпеки і порядку органами Національної поліції України та місцевими органами влади, а також визначено особливості забезпечення публічної безпеки і порядку Національною поліцією України під час проведення масових заходів. Доведено, що до громадсько-політичних заходів належать мітинги, вуличні походи і демонстрації, маївки, масові збори, страйки, вибори в місцеві ради народних депутатів тощо. З’ясовано, що до цього виду масових заходів, як правило, характерні високий рівень організації, визначеність складу їх учасників, спільність мотивів і стереотипів поведінки людей. У таких заходах беруть участь групи представників трудових колективів, навчальних закладів і громадських організацій. До масових спортивних заходів належать різноманітні змагання (олімпіади, спартакіади, універсіади, матчі, естафети тощо). Характерною рисою багатьох спортивних заходів є присутність великої кількості глядачів (болільників), що являють собою один з видів експресивного натовпу. Культурно-масові заходи включають у себе фестивалі, народні гуляння, театралізовані вистави, свята пісні, дні міст, дискотеки, рокконцерти відомих естрадних артистів тощо. Ці заходи також характеризуються присутністю великої кількості учасників, і їх також можна розглядати як один із видів експресивного натовпу. Особи, які входять до його складу, перебувають у полоні певних емоцій – танцюють, співають тощо. Визначено, що з метою забезпечення публічного порядку під час масових зібрань громадян покладаються на місцеві органи влади та організаторів мирних зібрань та на органи Національної поліції. У зв‘язку з цим поліцейські підрозділи не тільки під час проведення масових заходів, а й заздалегідь зобов‘язані підготуватися та вжити заходів, які сприятимуть забезпеченню правопорядку в умовах про ведення масових заходів. The article considers the provision of public safety and order by the National Police of Ukraine and local authorities, as well as the peculiarities of ensuring public safety and order by the National Police of Ukraine during mass events. It is proved that public-political events include rallies, street marches and demonstrations, maypoles, mass gatherings, strikes, elections to local councils of people’s deputies, etc. It is explained that this type of mass events is usually characterized by a high level of organization, certainty of the composition of their participants, common motives and stereotypes of human behavior. Such events are attended by groups of representatives of labor collectives, educational institutions and public organizations. Mass sports events include various competitions (Olympiads, Spartakiads, Universiades, matches, relays, etc.). A characteristic feature of many sporting events is the presence of a large number of spectators (fans), which is a type of expressive crowd. Cultural events include festivals, folk festivals, theatrical performances, song festivals, city days, discos, rock concerts of famous pop artists, etc. These events are also characterized by the presence of a large number of participants and can also be considered as a type of expressive crowd. Its members are captivated by certain emotions - dancing, singing, etc. It is determined that in order to ensure public order during mass gatherings of citizens, local authorities and organizers of peaceful assemblies and the National Police are relied on. In this regard, police units not only during mass events, but also in advance are obliged to prepare and take measures that will help ensure law and order during mass events.
Опис
Ключові слова
публічна безпека, публічний порядок, Національна поліція України, правопорядок, масові заходи, органи місцевого самоврядування. public safety, public order, National Police of Ukraine, law and order, mass events, local self-government bodies.
Бібліографічний опис
Денисова, А. Забезпечення публічної безпеки і порядку органами Національної поліції України під час проведення масових заходів. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 7. С. 580-582.