Організація публічного адміністрування у сфері забезпечення національної безпеки України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У монографії висвітлюються наукові дискусії та авторська позиція щодо різних теоретико-методологічних та практичних аспектів організації забезпечення національної безпеки в Україні, що є ґрунтовною базою для формування концепції системи публічного адміністрування та створення відповідного механізму організаційно-правового регулювання в зазначеній сфері суспільних відносин. Особлива увага зосереджена на розробці відповідних пропозицій, найбільш ефективних механізмів забезпечення національної безпеки, яка займає особливе місце в організаційно-правовій діяльності будь-якої держави. Цьому має сприяти наявність всіх елементів функціонування системи забезпечення національної безпеки держави, і, перш за все, шляхом формування ефективного організаційно-правового механізму публічного адміністрування. Наводяться пропозиції з удосконалення чинного вітчизняного законодавства у сфері організації забезпечення національної безпеки в Україні. The monograph highlights scientific discussions and the author's position regarding various theoretical, methodological and practical aspects of the organization of national security in Ukraine, which is a thorough basis for the formation of the concept of the public administration system and the creation of an appropriate mechanism of organizational and legal regulation in the specified sphere of public relations. Special attention is focused on the development of appropriate proposals, the most effective mechanisms for ensuring national security, which occupies a special place in the organizational and legal activities of any state. This should be facilitated by the presence of all elements of the functioning of the state's national security system, and, above all, by the formation of an effective organizational and legal mechanism of public administration. Proposals for improving the current national legislation in the field of organization of national security in Ukraine are given.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Павлютін Ю. М. Організація публічного адміністрування у сфері забезпечення національної безпеки України : монографія / Ю. М. Павлютін. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 452 с.
Зібрання