АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Анотація
Дисертацію присвячено комплексному дослідженню адміністративно-правового статусу та особливостей трансформації діяльності Державної податкової служби України. Виокремлено п’ять основних історичних етапів діяльності Державної податкової служби України, на яких відбулося безпосереднє становлення служби, її розвиток, модернізація та сучасна трансформація правового статусу установи, зокрема: 1) етап становлення податкової інституції з відповідними профільними повноваженнями у вигляді Головної державної податкової інспекції України (1990–1996 рр.); 2) етап формування прототипних правових засад діяльності Державної податкової адміністрації України (1996–2000 рр.); 3) етап модернізації окремих елементів адміністративно-правового статусу профільної податкової інституції – Державної податкової служби України (2000–2010 рр.); 4) етап декларативного формування уніфікованого митно-податкового органу та його інституційного підпорядкування (2011–2018 рр.); 5) етап трансформації в межах ідеї втілення принципів належного урядування в діяльності Державної податкової служби України (з 2018 р. й дотепер). Доведено, що у своєму історичному розвитку Державна податкова служба України проходить не лише етап власне становлення, а й окремі стадії модернізації та сучасної еволюційної трансформації свого адміністративно-правового статусу. Обґрунтовано, що більшість змін у діяльності Державної податкової служби України не мали системного й комплексного характеру, відбувалися досить стрімко, хаотично, неповною мірою сплановано, що загалом негативно позначалося на результатах і показниках роботи податкових органів, мало наслідком значний відтік кадрів, нестабільність функціонування податкової системи, додаткові бюджетні витрати, посилення контрольної функції та інші негативні чинники. Зазначено, що створення Державної податкової служби України як спеціального окремого контролюючого органу у сфері оподаткування є найбільш прийнятною моделлю для України (зокрема, за організаційно-управлінською структурою, функціональним призначенням, формою управління) та дає можливість зосередити увагу й зусилля на розробленні та впровадженні необхідних для досягнення основних показників методів. Визначено поняття «трансформація діяльності Державної податкової служби України» як комплексний і поступовий процес становлення, розвитку, модернізації та перетворення організаційно-правових форм податкових органів, зміни їх назв, підпорядкування, функціонального призначення, шляхів взаємодії, чисельності працівників, фінансування, матеріально-технічного забезпечення тощо. Розкрито стан наукових розробок щодо адміністративно-правового статусу та особливостей трансформації діяльності Державної податкової служби України. Доведено відсутність єдиного підходу серед науковців до визначення адміністративно-правового статусу державного органу загалом та Державної податкової служби України зокрема. Виокремлено основні напрями наукових досліджень за предметно-тематичним критерієм. Досліджено правову основу діяльності Державної податкової служби України. Проведено чотирирівневу градацію правової основи діяльності Державної податкової служби України. Охарактеризовано кожний рівень правової основи діяльності Державної податкової служби України, виокремлено характерні особливості. Обґрунтовано, що правова основа діяльності Державної податкової служби України є цілісною системою, елементи якої перебувають в ієрархічній підпорядкованості. Доведено важливість ролі Державної податкової служби України в системі органів державної влади як центрального органу виконавчої влади, що наділений владними повноваженнями та реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Проаналізовано повноваження Кабінету Міністрів України та міністра фінансів у процесі трансформації діяльності Державної податкової служби України. Доведено необхідність розроблення системи заходів, спрямованих на підвищення рівня податкової культури в державі. Досліджено функціональне призначення та основні завдання Державної податкової служби України. Зазначено, що функціональне призначення Державної податкової служби України варто розглядати крізь призму закріплених на нормативному рівні функцій, які належать до компетенції Державної податкової служби України. Доведено, що методи в діяльності податкових органів відіграють важливу роль, оскільки являють собою різноманітні способи, засоби, прийоми та інструменти, завдяки яким відбувається безпосередній вплив суб’єктів управління і їх посадових осіб на об’єкти управління задля виконання покладених на Державну податкову службу України та її органи завдань і функцій. Наголошено на тому, що від правильного вибору й ефективного застосування методів значною мірою залежить рівень досягнення організаційних та управлінських цілей у діяльності Державної податкової служби України. Надано трактування поняття «механізм реалізації методів у діяльності Державної податкової служби України», під яким запропоновано розуміти систему правових та організаційних засобів, інструментів, способів і прийомів, завдяки яким відбувається безпосередній вплив суб’єктів управління та їх посадових осіб на об’єкти управління задля виконання завдань, покладених на Державну податкову службу України та її органи. Визначено, що трансформація методів, які використовує Державна податкова служба України, спрямована на перетворення її на повноцінний сервісно-орієнтований орган державної виконавчої влади, ядро діяльності якого полягає у здійсненні ефективного адміністрування податків, зборів, платежів в Україні через організацію ефективної управлінської діяльності, протидію ухиленню від оподаткування шляхом впровадження міжнародних стандартів, удосконалення аналітичних інструментів, оптимізації процедур медіації та компромісу, формування корпоративного іміджу Державної податкової служби України як сервісної служби європейського зразка з високим рівнем довіри в суспільстві. Доведено, що під взаємодією Державної податкової служби України з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства варто розуміти врегульовану адміністративно-правовими нормами, погоджену за метою, часом і місцем необхідну спільну діяльність Державної податкової служби України, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, за якої ці суб’єкти реалізують взаємний вплив один на одного та на суспільні відносини задля реалізації податкової політики, дотримання норм і принципів законності, ефективності спільної діяльності з метою захисту економічних інтересів держави. Визначено правові та методологічні форми взаємодії Державної податкової служби України з іншими суб’єктами. Визначено, що Державній податковій службі України необхідно направляти зусилля на формування середовища, сприятливого для формування позитивного іміджу та довіри від платників податків. Встановлено, що оптимізація діяльності Державної податкової служби України може відбуватися шляхом внесення змін у деякі нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Державної податкової служби України. Запропоновано ввести відкритий реєстр службових посвідчень працівників Державної податкової служби України. Обґрунтовано, що в умовах трансформації процесів, спрямованих на вступ України до Європейського Союзу, вагомого значення набуває теоретичне та практичне осмислення шляхів удосконалення Державної податкової служби України. Виокремлено заходи, спрямовані на встановлення доброзичливих відносин податкових органів із платниками податків та підвищення рівня довіри, зокрема: а) проведення індивідуальних податкових консультацій (усних і письмових, електронними засобами, у телефонному режимі, під час особистого прийому); б) публічне роз’яснення норм податкового законодавства; в) зустрічі з міжнародними партнерами задля вирішення питань гармонізації внутрішнього податкового законодавства; г) організацію конкурсів та інших стимулюючих і заохочувальних заходів тощо. Визначено, що подолання негативних факторів, які впливають на податкову культуру серед платників податків, залишається одним із пріоритетних завдань у діяльності Державної податкової служби України. Проаналізовано досвід побудови податкових органів різних країн світу, внаслідок чого зроблено висновок, що процеси інтеграції та глобалізації, а також синхронні податкові реформи роблять податкові системи різних країн світу однотипними. На основі досвіду Королівства Швеція та Сполучених Штатів Америки доведено необхідність посилення в Україні організації та проведення Державною податковою службою України масово-роз’яснювальної і просвітницької роботи, спрямованої на запобігання можливим податковим правопорушенням. Вказано на необхідність введення в організаційно-штатну структуру Державної податкової служби України посади заступника служби з питань дотримання прав платників податків. З огляду на позитивний досвід Канади запропоновано утворити Раду правління при Державній податковій службі України. Наголошено на тому, що головною метою у проведенні заходів щодо оптимізації діяльності Державної податкової служби України має бути не копіювання зарубіжної моделі побудови податкового органу, а переймання та взяття за основу кращих світових практик із їх адаптацією у вітчизняних реаліях з урахуванням особливостей, які є в нашій державі. При цьому, мають бути використанні фінансові технології цифрового зразка. The dissertation is devoted to a comprehensive study of the administrative and legal status and features of the transformation of the State Tax Service of Ukraine. Five main historical stages of the activity of the State Tax Service of Ukraine were distinguished, during which the service was directly formed, its development, modernization and modern transformation of the legal status of the institution took place, in particular: 1) the stage of formation of a tax institution with relevant profile powers in the form of the Main State Tax Inspectorate of Ukraine (1990–1996); 2) the stage of formation of prototypical legal foundations of the State Tax Administration of Ukraine (1996–2000); 3) the stage of modernization of certain elements of the administrative and legal status of the specialized tax institution - the State Tax Service of Ukraine (2000–2010); 4) the stage of declarative formation of the unified customs and tax authority and its institutional subordination (2011–2018); 5) the stage of transformation within the framework of the idea of implementing the principles of good governance in the activities of the State Tax Service of Ukraine (from 2018 to the present). It has been proven that in its historical development, the State Tax Service of Ukraine goes through not only the stage of its own formation, but also separate stages of modernization and modern evolutionary transformation of its administrative and legal status. It is substantiated that most of the changes in the activities of the State Tax Service of Ukraine did not have a systematic and complex nature, they happened rather quickly, chaotically, incompletely planned, which in general negatively affected the results and indicators of the work of tax authorities, resulted in a significant outflow of personnel, instability of the functioning of the tax system , additional budget costs, strengthening of the control function and other negative factors. It is noted that the creation of the State Tax Service of Ukraine as a special separate control body in the field of taxation is the most appropriate model for Ukraine (in particular, in terms of organizational and management structure, functional purpose, form of management) and provides an opportunity to focus attention and efforts on the development and implementation of the necessary achieving the main indicators of the methods. The concept of "transformation of the activity of the State Tax Service of Ukraine" is defined as a complex and gradual process of formation, development, modernization and transformation of organizational and legal forms of tax authorities, changes in their names, subordination, functional purpose, ways of interaction, number of employees, financing, material and technical support etc. The state of scientific intelligence regarding the administrative and legal status and features of the transformation of the State Tax Service of Ukraine has been revealed. The absence of a unified approach among scientists to determining the administrative and legal status of a state body in general and the State Tax Service of Ukraine in particular is proven. The main areas of scientific research are highlighted according to the subject-thematic criterion. The legal basis of the activity of the State Tax Service of Ukraine was studied. A four-level gradation of the legal basis of the activity of the State Tax Service of Ukraine was carried out. Each level of the legal basis of the activity of the State Tax Service of Ukraine is characterized, and characteristic features are highlighted. It is substantiated that the legal basis of the activity of the State Tax Service of Ukraine is a complete system, the elements of which are in hierarchical subordination. The importance of the role of the State Tax Service of Ukraine in the system of state authorities as a central body of executive power, which is empowered and implements state tax policy, state policy on the administration of a single contribution to mandatory state social insurance, has been proven. The powers of the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Minister of Finance in the process of transformation of the State Tax Service of Ukraine were analyzed. The need to develop a system of measures aimed at raising the level of tax culture in the state has been proven. The functional purpose and main tasks of the State Tax Service of Ukraine were studied. It is noted that the functional purpose of the State Tax Service of Ukraine should be considered through the prism of the functions fixed at the regulatory level, which belong to the competence of the State Tax Service of Ukraine.It has been proven that the methods in the activity of tax authorities play an important role, as they represent a variety of methods, means, techniques and tools, thanks to which the subjects of management and their officials have a direct influence on the objects of management in order to fulfill the tasks entrusted to the State Tax Service of Ukraine and its bodies tasks and functions. It is emphasized that the level of achievement of organizational and management goals in the activities of the State Tax Service of Ukraine largely depends on the correct choice and effective application of methods. An interpretation of the concept "mechanism of implementation of methods in the activity of the State Tax Service of Ukraine" is given, under which it is proposed to understand the system of legal and organizational means, tools, methods and techniques, thanks to which there is a direct influence of management subjects and their officials on management objects for performance of tasks assigned to the State Tax Service of Ukraine and its bodies. It was determined that the transformation of the methods used by the State Tax Service of Ukraine is aimed at transforming it into a full-fledged service-oriented body of the state executive power, the core of which is the effective administration of taxes, fees, and payments in Ukraine through the organization of effective management activities, combating evasion from taxation through the introduction of international standards, improvement of analytical tools, optimization of mediation and compromise procedures, formation of the corporate image of the State Tax Service of Ukraine as a European-style service with a high level of trust in society. It has been proven that the interaction of the State Tax Service of Ukraine with other state authorities, local self-government bodies and institutions of civil society should be understood as the joint activity of the State Tax Service of Ukraine, other state authorities, regulated by administrative and legal norms, agreed upon in terms of purpose, time and place, local self-government bodies, institutions of civil society, in which these subjects exercise mutual influence on each other and on social relations for the implementation of tax policy, compliance with norms and principles of legality, effectiveness of joint activities aimed at protecting the economic interests of the state. The legal and methodological forms of interaction of the State Tax Service of Ukraine with other subjects have been determined. It was determined that the State Tax Service of Ukraine needs to focus its efforts on creating an environment conducive to the formation of a positive image and trust from taxpayers. It has been established that optimization of the State Tax Service of Ukraine's activities can be done by making changes to some normative legal acts that regulate the State Tax Service of Ukraine's activities. It is proposed to introduce an open register of service certificates of employees of the State Tax Service of Ukraine. It is substantiated that in the conditions of the transformation of the processes aimed at the accession of Ukraine to the European Union, the theoretical and practical understanding of ways to improve the State Tax Service of Ukraine acquires significant importance. Measures aimed at establishing friendly relations between tax authorities and taxpayers and increasing the level of trust are highlighted, in particular: a) conducting individual tax consultations (oral and written, by electronic means, by telephone, during personal reception); b) public clarification of the norms of tax legislation; c) meetings with international partners to resolve issues of harmonization of domestic tax legislation; d) organization of contests and other stimulating and encouraging events, etc. It was determined that overcoming negative factors that affect the tax culture among taxpayers remains one of the priority tasks of the State Tax Service of Ukraine. The experience of building tax authorities of different countries of the world was analyzed, as a result of which it was concluded that the processes of integration and globalization, as well as simultaneous tax reforms, make the tax systems of different countries of the world of the same type. Based on the experience of the Kingdom of Sweden and the United States of America, the need to strengthen the organization and conduct of public information and educational work by the State Tax Service of Ukraine aimed at preventing possible tax offenses has been proven. It was pointed out the need to introduce the position of deputy of the tax payer's rights into the organizational and staffing structure of the State Tax Service of Ukraine. In view of the positive experience of Canada, it is proposed to form the Board of Directors of the State Tax Service of Ukraine. It was emphasized that the main goal in carrying out measures to optimize the activities of the State Tax Service of Ukraine should not be to copy a foreign model of building a tax authority, but to adopt and take as a basis the best world practices with their adaptation in domestic realities, taking into account the peculiarities that exist in our the state. At the same time, digital financial technologies should be used.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Слаблюк, Н.С. Адміністративно-правовий статус та особливості трансформації діяльності Державної податкової служби України : дис . ... д-ра філос.: 081, 07 / Нікіта Сергійович Слаблюк; ; МВС України, Одеськ. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса, 2023. 245 с.
Зібрання