Організація протидії комп'ютерній (цифровій) контрафактній продукції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний університет «Одеська юридична академія»
Анотація
За даними Міжнародної федерації фонографічної індустрії, кожен третій запис є контрафактним, а обся- ги продажів піратської музичної продукції на початку XXI століття у близько 25 країнах перевищують легальний ринок і складають близько 4 500 000 000 до- ларів. Обсяг світової пісенної індустрії склав 6 500 000 000 000 доларів, що приблизно в 5 разів більше всього обсягу продажів військової промисловості. За оцінками експертів, обсяг світової торгівлі контрафактною продукцією оцінюється в 630 млрд доларів (6–7% загального товарообігу). Ринок контрафактних CD і DVD становить близько 5 млрд доларів. Міжнародний альянс інтелектуальної власності поставив Україну першою в списку 58 країн з низькими стандартами охорони інтелектуальної власності. За даними Українського центру економічних і політич- них досліджень імені Разумкова, 70 відсотків населення України купує підроблену аудіо-, відеопродукцію, марковану загальновідомими товарними знаками. Лише п’ята частина населення її ніколи не купує. За даними Асоціації виробників програмного забезпечення, опублікованими в щорічному звіті «Глобальне дослідження піратства за 2017 рік», рівень кіберпіратства в Україні в 2017 році склав 80%. Водночас ціна за неліцензійне програмне забезпечення досягла 108 млн доларів. Проблема організації протидії наслідкам виробництва, поширення і обігу контрафактних примірників комп’ютерного (цифрового) програмного забезпечення і програмних продуктів (комп’ютерного контрафакту) досить складна і багатогранна. Стаття присвячена захисту комп’ютерної (цифрової) інтелектуальної власності в контексті законодав- чо-правових і організаційних заходів протидії. На основі аналізу наукових публікацій у сфері економіки, комп’ютерних технологій, охорони авторських і суміжних прав запропоновані заходи законодавчо-пра- вового регулювання, а також організаційні заходи, які дозволять зміцнити взаємодію державних органів влади з контролюючими та правоохоронними органами як на загальнодержавному, так і на регіональному рівні. According to the International Federation of the Phonographic Industry, one in three records is counterfeit and sales of pirated music products in the early 21st century exceed at least $ 25 billion in the legal market, in at least 25 countries. The world song industry was $ 6.5 trillion, which is about 5 times the total sales of the military industry. Experts estimate that world trade in counterfeit goods is estimated at $ 630 billion, or 6–7% of total trade. The market for counterfeit CDs and DVDs is about $ 5 billion. The International Intellectual Property Alliance ranked Ukraine first in the list of 58 countries with low intellectual property standards. According to the Razumkov Center for Economic and Political Studies, 70 percent of Ukraine’s population buys counterfeit audio and video products branded with well-known trademarks. Only a fifth of the population ever buys it. According to the Association of Software Manufacturers, the level of cyber-piracy in Ukraine in 2017 was 80% in the annual report “Global Piracy Study for 2017”. At the same time, the price for unlicensed software reached $ 108 million. The problem of counteracting the effects of the production, distribution and circulation of counterfeit copies of computer (digital) software and software (computer counterfeit) is quite complex and multifaceted. The article deals with the protection of computer (digital) intellectual property in the context of legal and organizational counter-measures. Based on the analysis of scientific publications in the field of economics, computer technologies, copyright and related rights protection, legislative measures are proposed, a list of organizational measures that will strengthen the interaction of state authorities with the controlling and law enforcement agencies both at the national and regional level.
Опис
Ключові слова
комп’ютерний контрафакт, інтелектуальна власність, піратство, кіберполіція, відповідальність, програмне забезпечення., computer counterfeit, intellectual property, piracy, cyber police, liability, software.
Бібліографічний опис
Жогов В.С. Організація протидії комп'ютерній (цифровій) контрафактній продукції // Прикарпатський юридичний вісник. 2019. Випуск 3 (28). Т. 2. С. 56 - 62.