Адміністративна відповідальність за вчинення домашнього насильства: особливості впровадження нового законодавства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Стаття присвячена дослідженню особливостей адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства на підставі аналізу новел законодавства у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Підкреслено актуальність подальшого наукового дослідження проблемних питань: кваліфікація насильства за ознакою статі; розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства; особливості застосування спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству. Наголошено на необхідності оперативної та якісної розробки та впровадження підзаконних актів, спрямованих на врегулювання питань: розгляду заяв та повідомлень про вчинення домашнього насильства; методики оцінки ризиків; винесення термінового заборонного припису та повідомлення про місце тимчасового перебування кривдника, а також розробки науково-практичного коментаря Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Обґрунтовано доцільність вилучення штрафу із переліку стягнень за вчинення домашнього насильства та віднесення домашнього насильства до переліку справ, за якими судовий збір не стягується. Статья посвячена исследованию особенностей административной ответственности за совершение домашнего насилия на основании анализа новелл законодательства в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию.Подчеркнуто актуальность дальнейшего научного исследования проблемних вопросов: квалификация насилия по признаку пола; разграничение административной и уголовной ответственности за совершение домашнегонасилия; особенности применения специальных мер по противодействию домашнему насилию. Отмечена необходимость оперативной и качественной разработки и внедрения подзаконных актов, направленных на урегулирование вопросов: рассмотрения заявлений и сообщений о совершении домашнего насилия; методики оценки рисков; вынесения срочного запретного предписания и сообщения о месте временного пребывания обидчика, а также разработки научно-практического комментария Закона Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию». Обоснована целесообразность изъятия штрафа из передня взысканий за совершение домашнего насилия и отнесения домашнего насилия в перечень дел, по которым судебный сбор не взымается. The article is devoted to the study of the peculiarities of administrative responsibility domestic violence on the basis of the analysis of legislation in the field of prevention and counteraction to domestic violence. The urgency of further scientific research of problem issues is emphasized: qualification of gender based violence; the distinction between administrative and criminal liability for domestic violence; peculiarities of application of special measures for the struggle against domestic violence. The necessity of operative and qualitative development and implementation of subordinate acts aimed at resolving the issues is considered: consideration of applications and reports on domestic violence; methods of risk assessment; the issuance of prohibitory order and notification of the place of the abuser's temporary stay, as well as the development of a scientific and practical commentary on the Law of Ukraine "Оn Prevention and Combating Domestic Violence". The expediency of extracting a fine from the list of charges for committing domestic violence and naming violence to the list of cases for which the court fee is not levied is substantiated.
Опис
Ключові слова
домашнє насильство, насильство за ознакою статі, адміністративна відповідальність, терміновий заборонний припис., домашнее насилие, насилие за признаком пола, административная ответственность, запретное предписание., domestic violence, gender-based violence ,administrative responsibility, prohibitory order.
Бібліографічний опис
Ковальова О.В. Адміністративна відповідальність за вчинення домашнього насильства: особливості впровадження нового законодавства / О.В. Ковальова // Південноукраїнський правничий часопис. - 2018. - № 2. - С. 60 - 63.