Закон. Честь. Знання. 100 років надбання

Анотація
Це видання присвячене історії Одеського державного університету внутрішніх справ, його заснуванню, зростанню, розвитку. Століття тому — 27 лютого 1922 року Наказом Одеської губернської міліції № 56 було створено школу з підготовки старших і молодших міліціонерів. Це стало початком становлення навчального закладу. Згодом, незважаючи на всі труднощі й перепони, складні часи та війну, завдяки як умілих дій керівництва, так і в першу чергу відданому своїй справі колективу, розвиваючись та нарощуючи свій науково-педагогічний потенціал, школа перетворилась у заклад вищої освіти. Кожен працівник, викладач, науковець, які працювали в цьому навчальному закладі на різних етапах його розвитку, здійснили свій внесок у його становлення, присвятивши себе підготовці майбутніх правоохоронців. Історія Одеського державного університету внутрішніх справ, внесок його працівників не мають забутися та повинні слугувати прикладом стійкості, наполегливості, самовідданості для майбутніх поколінь. This publication is devoted to the history of the Odessa State University of Internal Affairs, its foundation, growth, and development. A century ago — on February 27, 1922, the Odesa Provincial Police Order No. 56 established a school for the training of senior and junior police officers. This was the beginning of the formation of the educational institution. Later, despite all the difficulties and obstacles, difficult times and the war, thanks to both the skillful actions of the management and, first of all, the dedicated team, developing and increasing its scientific and pedagogical potential, the school turned into an institution of higher education. Every employee, teacher, and scientist who worked at this educational institution at various stages of its development contributed to its development by devoting themselves to the training of future law enforcement officers. The history of Odessa State University of Internal Affairs, the contribution of its employees should not be forgotten and should serve as an example of stability, perseverance, and dedication for future generations.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Закон. Честь. Знання. 100 років надбання : науково-художнє видання до 100-річчя ОДУВС / редкол.: Швець Д. В., Корнієнко М. В., Братель С. Г. та ін. — Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. — 244 с.