Адміністративні процедури

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса, НДРВВ ОДУВС
Анотація
Навчально - методичний посібник з навчальної дисципліни «Адміністративні процедури» утримує в собі навчальний матеріал з питань адміністративного регулювання шляхом здійснення уповноваженими органами публічної влади та їх посадовими особами адміністративних процедур та методичні рекомендації по його засвоєнню, які базуються на офіційних джерелах та наукових дослідженнях в даній галузі суспільних відносин. Цей навчально - методичний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти ННІПК ОДУВС, а також на всіх бажаючих орієнтуватися в питаннях організації та здійснення адміністративних процедур органами публічної влади в Україні. The textbook on the subject "Administrative Procedures" contains training material on administrative regulation through the implementation of authorized public authorities and their officials administrative procedures and guidelines for its implementation, based on official sources and research in this area of public relations. This textbook is designed for students of higher education NNIPK ODUVS, as well as for all those wishing to focus on the organization and implementation of administrative procedures by public authorities in Ukraine.
Опис
Ключові слова
програма навчальної дисципліни «Адміністративні процедури», структура навчальної дисципліни «Адміністративні процедури», «Законодавство з врегулювання здійснення адміністративної процедури», принципи адміністративної процедури, правотворчі (нормотворчі) адміністративні процедури, адміністративний акт, учасники адміністративної процедури, адміністративна процедура надання адміністративних послуг, процедура публічних закупівель, процедури електронного урядування, державні реєстраційно-дозвільні процедури, адміністративні процедури здійснення деліктних проваджень, адміністративна процедура державного контролю., curriculum of the discipline "Administrative Procedures", structure of the discipline "Administrative Procedures", "Legislation to regulate the implementation of administrative procedure", principles of administrative procedure, law-making (rule-making) administrative procedures, administrative act, participants in administrative procedure, administrative procedure services, public procurement procedure, e-government procedures, state registration and permitting procedures, administrative procedures for tort proceedings, administrative procedure of state control.
Бібліографічний опис
Денисова А.В., Баранов С.О. Адміністративні процедури: навчальний посібник. Одеса, НДРВВ ОДУВС, 2021. 379 с.