АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛЧНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-10-28
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Необхідність удосконалення інституційно-правової сфери в сучасних умовах розвитку європейського права, зокрема сучасне право ЄС потребує перегляду теоретичних положень, а також внесення виправлень і новел у концептуальну систему. Зазначений висновок виражає нагальну потребу подальшого реформування Конституції України з урахуванням висновків робочих груп в рамках проєктів і програм співробітництва України та держав-членів Європейського Союзу. The need to improve the institutional and legal sphere in modern conditions of the development of European law, in particular, modern EU law requires a review of theoretical provisions, as well as corrections and amendments to the conceptual system. This conclusion expresses the urgent need for further reform of the Constitution of Ukraine, taking into account the conclusions of working groups within the framework of projects and programs of cooperation between Ukraine and the member states of the European Union.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Львова Є.О. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛЧНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, м. Одеса, 28 жовтня 2022 р. – Одеса : ОДУВС, 2022. С. 117-120.