Принципи організації, завдання та методи надання психологічної допомоги біженцям на базі дитячих оздоровчих закладів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Анотація
Вимушені біженці – одна з найбільш віктимних категорій населення. Найбільшої уваги потребують діти, жінки, люди похилого віку та особи з особливими потребами. Їх розміщення в таборах та санаторно-курортних закладах ставить перед персоналом та волонтерами питання: як допомогти цим особливим категоріям людей, які завдання доцільно ставити в плані психологічної реабілітації, якими методами їх можна вирішити, вра-ховуючи брак фахівців, ресурсів, часу для проведення індивідуальної та групової психологічної роботи. Йдеться про пріоритет само- та взаємодопомоги з метою нормалізації психічного стану, коригування розладів, спричинених стресами, відновлення здатності до продуктивної діяльності, взаємодії з оточуючими, формування реалістичних планів на майбутнє, формування у дітей тих якостей та умінь, які будуть потрібні у майбутньому. Forced refugees are one of the most vulnerable categories of the population. Children, women, the elderly and people with special needs need the most attention. Their placement in camps and sanatoriums raises questions for staff and volunteers: how to help these special categories of people, what tasks should be set in terms of psychological rehabilitation, what methods can be solved, given the lack of specialists, resources, time for individual and group psychological work. It is a priority of self- and mutual assistance to normalize mental state, correct disorders caused by stress, restore the ability to be productive, interact with others, form realistic plans for the future, form in children the qualities and skills that will be needed in the future.
Опис
Ключові слова
біженці, принципи комплексності, диференційованого підходу, прийнятності методів втручання., refugees, principles of complexity, differentiated approach, acceptability of intervention methods.
Бібліографічний опис
Яковенко С. І. Принципи організації, завдання та методи надання психологічної допомоги біженцям на базі дитячих оздоровчих закладів / С. І. Яковенко // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2014. – № 12. – С. 62-66.