К вопросу о государственной регистрации хозяйствующих субъектов

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В тезисах рассмотрены вопросы, касающиеся порядка государственной регистрации хозяйствующих субъектов. Отражены тенденции развития законодательства в отношении упрощения процедуры госрегистрации. Затронуты полномочия государственных органов по регистрации субъектов хозяйствования. The theses deal with issues relating to the procedure for state registration of economic entities. Reflected trends in the development of legislation regarding the simplification of the state registration procedure. The authorities of state registration authorities are affected. У тезах розглянуті питання, що стосуються порядку державної реєстрації суб'єктів господарювання. Відображено тенденції розвитку законодавства щодо спрощення процедури державної реєстрації. Порушено повноваження державних органів по реєстрації суб'єктів господарювання.
Опис
Ключові слова
Субъекты хозяйствования, предпринимательство, госрегистрация, Единый государственный реестр., management Subjects, enterprise, state registration, Single state register., Суб'єкти господарювання, підприємництво, держреєстрація, Єдиний державний реєстр.
Бібліографічний опис
2. Середницкая И.А. К вопросу о государственной регистрации хозяйствующих субъектов/ И.А. Середницкая // Osobowosc, spoleczenstwo, polityka: materialy VІ miedzynarodnowj konferencji naukowo-praktycznej.- Lublin: WSEI, 2017. - Lublin Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiii Innowacjiw Lublinie. - 2017. - S.28-30.
Зібрання