Проблема поведінкової девіації молоді та про філактика девіантної поведінки неповнолітніх

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Сутність досліджуваної проблеми полягає у з’ясу- ванні основних профілактичних напрямів роботи з профілактики поведінкової девіації неповнолітніх. Така поведінка створює реальну загрозу для май- бутнього молодого покоління і для населення України загалом. Питання профілактики девіантної пове- дінки неповнолітніх, котра відхиляється від певних норм, завжди було і буде актуальним для суспіль- ства. Розглянуто проблеми девіації, яка включає у себе делінквентну, девіантну і кримінальну пове- дінку. Визначено біологічні, психологічні, соціаль- но-педагогічні, економічні та морально-етичні фак- тори, які спричиняють таку поведінку. Девіантну поведінку класифікують за такими ознаками: за рів- нем порушення, за масштабом відхилення, за орієн- тацією відхилень, за належністю до певної соціальної групи, за статево-віковими особливостями. Виділено причини девіантної поведінки підлітків, які діляться на чотири групи: соціально-економічні, соціально-пе- дагогічні, соціально-культурні та психологічні. Вод- ночас зауважується, що девіантна поведінка стає наслідком цілого комплексу причин. Суть профілак- тичної діяльності на етапі формування особистості в підлітковому віці полягає у створенні для дитини можливостей задовольняти свої потреби у соціально прийнятний спосіб та своєчасно надавати кваліфіко- вану допомогу у складній життєвій ситуації. Дієвість системи правової освіти та виховання зумовлюється знаннями індивідуально-психологічних особливостей учнів, умов їхнього сімейного виховання, соціального оточення. В організації роботи з підлітками важ- ливе місце відводиться практичному психологу, який проводить таку роботу, як: діагностика індивіду- ально-психологічних особливостей, бесіди з учнями та вчителями, індивідуальна, групова корекційна робота, спрямована на профілактику девіантної поведінки. Аналізується роль сім’ї та школи у запобі- ганні та подоланні відхилень у дітей, оскільки вихо- вання є суспільним процесом. Наголошується, що завданням суспільства є створення таких умов для неповнолітніх, за яких існували реальні можливості їх необхідного розвитку та становлення як громадян. The essence of the investigated problem is to clarify the main preventive directions of work on the prevention of behavioral deviation of minors. Such behavior creates a real threat for the future of the younger generation and for the population of Ukraine as a whole. The issue of prevention of deviant behavior of minors, which deviates from certain norms, has always been and will be relevant for society. The problem of deviation, which includes delinquent, deviant and criminal behavior, is considered. Biological, psychological, socio-pedagogical, economic and moral-ethical factors that cause such behavior are identified. Deviant behavior is classified according to the following characteristics: according to the level of violation, according to the scale of deviation, according to the orientation of deviations, according to belonging to a certain social group, according to sex-age characteristics. The causes of deviant behavior of teenagers are identified, which are divided into four groups: socio-economic, sociopedagogical, socio-cultural and psychological. At the same time, it is noted that deviant behavior is the result of a whole set of reasons. The essence of preventive activities at the stage of personality formation in adolescence is to create opportunities for the child to meet his needs in a socially acceptable way and to provide qualified assistance in a timely manner in a difficult life situation. The effectiveness of the system of legal education and upbringing is determined by knowledge of the individual and psychological characteristics of students, the conditions of their family upbringing, and social environment. In the organization of work with teenagers, an important place is given to a practical psychologist who carries out the following work: diagnosis of individual psychological features, conversations with students and teachers, individual and group correctional work aimed at preventing deviant behavior. The role of family and school in preventing and overcoming deviations in children is analyzed, since education is a social process. It is emphasized that the task of society is to create such conditions for minors, under which there were real opportunities for their necessary development and becoming citizens.
Опис
Ключові слова
девіація, девіантна поведінка, неповнолітні, суспільство, держава, профілактика девіантної поведінки неповнолітніх., deviation, deviant behavior, minors, society, state, prevention of deviant behavior of minors.
Бібліографічний опис
Ком'яга А., Головко В. Проблема поведінкової девіації молоді та про філактика девіантної поведінки неповнолітніх. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 4. Ч. 2. С. 118-122.