Ознаки принципів адміністративного нагляду органів виконавчої влади: науковий підхід до визначення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Анотація
Статтю присвячено обгрунтуванню ознак принципів адміністративного нагляду як комплексного правового явища. Застосовано підхід, за яким формування ознак принципів адміністративного нагляду має виходити із врахування сутності адміністративної юрисдикції та адміністративної процедури адміністративного нагляду, яка може бути реалізована у процесуальний формі. Визначення ознак повинно спиратись на визнання об'єктивного характеру принципів адміністративного нагляду. Статья посвящена обоснованию признаков принципов административного надзора как комплексного правового явления. Применен подход, согласно которому формирование признаков принципов административного надзора должно исходить из учета сущности административной юрисдикции и административной процедуры административного надзора, которая может быть реализована в процессуальной форме. Определение признаков должно опираться на признание объективного характера принципов административного надзора. The article examines the characteristics of the principles of administrative supervision as а complex legal phenomenon. There applied approach, according to which the formation of administrative supervision signs must proceed from the taking into account of essence of administrative su­pervision administrative jurisdiction and administrative proce­dures, which can Ье implemented in а procedural form. Such characteristics defining should Ье based on recognition of the administrative supervision principles objective character.
Опис
Ключові слова
: адміністративний нагляд, адміністративна юрисдикція, принципи, ознаки., административный надзор, административная юрисдикция, принципы, признаки., administrative supervision, administrative jurisdiction, principles, characteristics.
Бібліографічний опис
Денисова А.В. Ознаки принципів адміністративного нагляду органів виконавчої влади: науковий підхід до визначення / А.В. Денисова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція.- 2016.- № 24. -С. 51 - 53.