Історико-правовий аналіз формування "європейської ідентичності"

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Мета статті полягає в дослідженні історичних етапів формування ідентичності європейських народів та особливостей «європейської правосвідомості». Аналізуючи історичні тенденції формування локальної європейської цивілізації, необхідно відслідкувати діалектику поглядів, уявлень, емоційних оцінок( що впливають на індивідуальну та групову мотивацію поведінки на свідомому та підсвідомому рівнях) про свободу, справедливість, рівність у різних європейських народів. Такий підхід дає можливість науково обґрунтувати взаємозв’язок між структурою правосвідомості, правовими джерелами як фундаментом становлення єдиної європейської «правової родини» та уніфікованими політичними інститутами на континентальному просторі. Діалектика європейської правосвідомості знайшла своє відображення у творах мислителів античності, правових конструкціях римських юристів, поглядах на державу і право в епоху Відродження, Реформації, політико-правовій думці періоду ранніх антифеодальних революцій у Голандії й Англії, правових ідеях німецького та італійського Просвітництва XVII–XVIII століть, концепціях держави і права французького Просвітництва. Становленню «єдиної європейської родини» сприяло формування в «надрах» європейської культури концепції конституціоналізму, яка не тільки відповідала раціональним та безсвідомим уявленням європейців про свободу, справедливість та рівність, але й формалізувала функціонування політичних інститутів, чітко окреслюючи баланс інтересів держави, суспільства та особи у політичному житті. Історично конституціоналізм бере початок із давньогрецьких конституцій, які діяли за декілька століть до нашої ери. У Давньому Римі конституціями (constitution edictum) називали імператорські розпорядження. Але у сучасному розумінні конституціоналізм сформувався завдяки Декларації прав людини і громадянина 1789 р., яка проголосила невід’ємність природних прав людини та визначила призначення «політичного союзу» (держави) забезпечувати реалізацію та захист цих прав. Сутність концепції конституціоналізму полягає в обмеженні публічної влади конституційними приписами, які за своїм змістом повинні відповідати принципу антропоцентризму. Розвиток концепції конституціоналізму пов'язаний з історичними етапами прийняття конституцій. Кожна конституційна «хвиля» має свої особливості, але спільним є синхронність у закріпленні в основних законах європейських держав однакових правових цінностей, форм правління, організаційних процедур діяльності політичних інститутів. Форма та зміст новітніх європейських конституцій свідчить про тісний та глибокий зв'язок правових та політичних систем. Хоча поняття «політична система» майже не зустрічається у текстах конституцій, але системний аналіз норм основних законів, зокрема положень, регулюючих засади суспільного (конституційного) ладу, порядок формування, структуру, організацію діяльності вищих органів державної влади, статус недержавних політичних інститутів, дає можливість визначити загальні фундаментальні принципи функціонування політичних систем держав європейської локальної цивілізації. The goal of the article is to explore the historical stages of European nations' identity formation and the peculiarities of "European legal consciousness." Analyzing historical trends in the development of European civilization, it is crucial to trace the dialectics of views, ideas, and emotional assessments influencing individual and group behavior on conscious and subconscious levels regarding freedom, justice, and equality across European nations. This approach scientifically justifies the interconnection between legal consciousness structure, legal sources as the foundation for the formation of a unified European "legal family," and unified political institutions on the continental scale. The dialectics of European legal consciousness find reflection in the works of ancient thinkers, legal constructions of Roman jurists, perspectives on the state and law during the Renaissance, Reformation, the political and legal thought of early anti-feudal revolutions in Holland and England, legal ideas of German and Italian Enlightenment in the 17th–18th centuries, and the concepts of state and law in French Enlightenment. The formation of the "European family" was facilitated by the development of the concept of constitutionalism within European culture. This concept not only aligned with Europeans' rational and subconscious perceptions of freedom, justice, and equality but also formalized the functioning of political institutions, clearly delineating the balance of interests among the state, society, and individuals in political life. Historically, constitutionalism traces back to ancient Greek constitutions, but in its modern understanding, it crystallized with the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen in 1789. This declaration asserted the inseparability of natural human rights and defined the purpose of the "political union" (state) in ensuring the realization and protection of these rights. The essence of constitutionalism lies in limiting public power by constitutional provisions that, in their content, must adhere to the principle of anthropocentrism. The development of constitutionalism is associated with historical stages of constitution adoption. Each constitutional "wave" has its peculiarities, but commonalities exist in enshrining identical legal values, forms of governance, and organizational procedures for the functioning of political institutions in the fundamental laws of European states. The form and content of modern European constitutions reveal a close and profound connection between legal and political systems. Although the concept of a "political system" is rarely found in constitutional texts, a systemic analysis of the norms in basic laws allows for identifying fundamental principles governing the functioning of political systems in European local civilizations.
Опис
Ключові слова
цивілізація, правосвідомість, правова система, політична система, конституціоналізм, європейська ідентичність. civilization, legal consciousness, legal system, political system, constitutionalism, European identity.
Бібліографічний опис
Скриль, С. Історико-правовий аналіз формування "європейської ідентичності". Південноукраїнський правничий часопис. 2023. № 4. С. 3-8.