Інформаційна та кібернетична агресія Росії як складова гібридної війни проти України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Boston, USA
Анотація
Провівши аналіз наслідків агресивного інформаційного та кібернетичного впливу медіа-засобів Росії через соціальні мережі та інші ЗМІ, можемо констатувати, що з метою виправлення вищезазначеної ситуації потрібно концентрувати увагу правоохоронних органів та суспільства в таких напрямках: 1) формувати у користувачів соціальних мереж, а також у працівників кіберполіції критичне ставлення до розміщеної в інтернет-ресурсах інформації, котра сприймається широким загалом на віру; 2) вчити визначати правдивість матеріалу про суперечливі події шляхом зіставлення інформації з різних джерел (друкованих ЗМІ, теленовин, медійних ресурсів, показів очевидців тощо); 3) вжиття правоохоронними підрозділами Національної поліції, Служби безпеки України спільно з відповідними телеканалами (інших медіаресурсів тощо) радикальних методів щодо блокування антиукраїнських ЗМІ, котрі здійснюють негативний вплив на свідомість громадян України. У протистоянні між ворогуючими країнами не варто недооцінювати роль та значення сучасних методів ведення інформаційної війни, в котрі держава-агресор втягує й окремі ЗМІ. Вміння громадян України та працівників кіберполіції своєчасно виявляти провокаційні (фейкові) повідомлення дають змогу правильно сприймати реальні події, проявляти адекватне (критичне) ставлення до них, формувати на цій основі відповідну суспільну думку українського народу та відображувати її в державницькій й громадсько-патріотичній позиції. Having analyzed the consequences of the aggressive information and cyber impact of Russian media through social networks and other media, we can state that in order to correct the above situation it is necessary to focus the attention of law enforcement agencies and society in the following areas: 1 ) to form in users of social networks, as well as in cyberpolice employees a critical attitude to the information posted on Internet resources, which is perceived by the general public as believing; 2) learn to determine the veracity of material about contradictory events by comparing information from different sources (print media, television news, media resources, eyewitness accounts, etc.); other media resources, etc.) radical methods of blocking anti-Ukrainian media, which have a negative impact on the minds of Ukrainian citizens. In the confrontation between hostile countries, the role and importance of modern methods of information warfare, in which the aggressor state involves certain media, should not be underestimated. The ability of citizens of Ukraine and cyberpolice to detect provocative (fake) messages in time allows to correctly perceive real events, show adequate (critical) attitude to them, form on this basis the relevant public opinion of the Ukrainian people and reflect it in the state and public-patriotic position.
Опис
Ключові слова
інформаційна безпека, пропагандистська діяльность, державність України, національні інтереси, кіберзагрози, аналіз ряду наукових робіт., information security, advocacy, statehood of Ukraine, national interests, cyber threats, analysis of a number of scientific works.
Бібліографічний опис
Вайда Т.С. Інформаційна та кібернетична агресія Росії як складова гібридної війни проти України // Modern information technologies and their implementation in the processes of social and technical project management. Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference. Boston, USA. 2020. Pp. 63 - 71.
Зібрання