Дотримання та захист прав дітей в умовах воєнного стану: роль поліцейських ювенальної превенції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Метою статті є аналіз міжнародних та національних нормативно-правових актів що регулюють питання захисту прав дітей в умовах воєнного стану. Акцентовано увагу, що сторони конфлікту зобов’язані дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права, проте, з огляду на реалії сьогодення сторона країни агресора абсолютно не дотримується загальнообов’язкових міжнародних норм. Визначено особливості повноважень підрозділів ювенальної превенції та деталізовано організацію роботи вищезазначених підрозділів в умовах сьогодення. Охарактеризовано сучасні виклики та загрози, з якими зустрічаються діти з початку військових дій з боку рф, серед яких: примусова депортація дітей на територію країни агресора; примусова зміна громадянства; розлучення з сім’єю; викрадення дітей; вербування дітей; руйнування інфраструктури соціальних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших послуг, передбачених для дітей; замінування територій, як наслідок отримання поранення різного ступеня тяжкості від мін і вибухонебезпечних предметів. Автором проаналізована правова доктрина з приводу вивчення проблемних питань щодо дотримання та захист прав дітей в умовах воєнного стану підрозділами ювенальної превенції. Визначено проблемні питання, що виникають у діяльності підрозділів ювенальної превенції під час воєнного стану, серед яких: алгоритм дій поліцейських під час евакуації дітей; роль та місце ювенальної превенції у забезпеченні прав дітей які повернуті з депортації; визначити алгоритм дій ювенальної превенції під час евакуації та повернення з закордону статусних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з урахуванням вимог їх подальшої безпеки; закріпити механізм інформування батьків, родичів дітей, які перебували у закладах, та були переміщені (евакуйовані), про місце перебування дітей. Запропоновані шляхи подолання з урахуванням реалій сьогодення, задля уникнення прогалин на практиці, оскільки це може призвести до невчасного надання допомоги дітям. The purpose of the article is the analysis of international and national normative legal acts regulating the protection of children's rights in the conditions of martial law. Attention was drawn to the fact that the parties to the conflict are obliged to observe the norms of international humanitarian law, however, given the realities of today, the side of the aggressor country absolutely does not observe universally binding international norms. The peculiarities of the powers of juvenile prevention units are defined and the organization of the work of the aforementioned units in today's conditions is detailed. Modern challenges and threats faced by children since the beginning of hostilities on the part of the Russian Federation are characterized, including: forced deportation of children to the territory of the aggressor's country; forced change of citizenship; separation from the family; abduction of children; recruitment of children; destruction of the infrastructure of social, educational, medical, rehabilitation and other services provided for children; mining of territories, as a result of receiving injuries of varying degrees of severity from mines and explosive objects. The author analyzed the legal doctrine regarding the study of problematic issues regarding the observance and protection of children's rights under martial law by juvenile prevention units. Problematic issues arising in the activities of juvenile prevention units during martial law have been identified, including: the algorithm of police actions during the evacuation of children; the role and place of juvenile prevention in ensuring the rights of children returned from deportation; determine the algorithm of juvenile prevention actions during the evacuation and return from abroad of status orphans and children deprived of parental care, taking into account the requirements for their further safety; establish a mechanism for informing parents and relatives of children who were in institutions and were moved (evacuated) about the children's whereabouts. Ways of coping are proposed, taking into account the realities of today, in order to avoid gaps in practice, as this can lead to untimely provision of assistance to children.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Корнієнко, М., Сухарєва, А. Дотримання та захист прав дітей в умовах воєнного стану: роль поліцейських ювенальної превенції. Південноукраїнський правничий часопис. № 3. 2023. С. 7-13.