МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ НА МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Статтю присвячено дослідженню міжнародного нормативного регулювання безпеки судноплавства під час здійснення перевезень морським транспор- том. Відзначено особливу роль морських перевезень для транспортної галузі та економіки світу в цілому, що обумовлює особливу увагу міжнародної спільноти до забезпечення безпеки їх функціонування. Визначено необхідність розвитку міжнародного співробітництва з метою вироблення та вжиття ефективних і практичних заходів щодо запобігання всім незаконним актам, спрямованим проти безпеки морського судноплавства, а також переслідуванню та покаранню осіб, які їх здійснюють. Здійснено огляд міжнародних актів, нормами яких врегульовано меха- нізм забезпечення безпеки морського транспорту від терористичних посягань. Проаналізовано роль та місце міжнародних нор- мативно-правових актів, виданих структурами ООН. Надано перелік дій, що визнаються спрямо- ваними проти безпеки морського судноплавства. Виділено коло об'єктів, на які можуть бути спря- мовані злочинні посягання. Установлено, що проти- правні дії будуть уважатися спрямованими проти безпеки морського судноплавства, якщо їх учинення або така спроба можуть реально загрожувати без- печному плаванню судна. Сформульовано недоліки, які потребують урегулювання у Конвенції щодо боротьби з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства. Надано загальну характеристику Міжнародному кодексу з охорони суден та портових засобів, метою якого є запобігання вчиненню можливих терористичних актів. Проведеним аналізом міжнародно-правових актів, що стосуються питання боротьби з мор- ським тероризмом, доведено, що немає жодного чинного універсального міжнародного договору, у якому розкривалося б поняття «міжнародний морський тероризм» та його юридичний склад. Боротьба з тероризмом на морському транспорті через її специфічність не може бути прерогативою окремого державного органу і повинна здійснюва- тися в тісній взаємодії з подібними державними органами іноземних країн. Складність боротьби з актами тероризму зумовлена різним міжнародно-правовим статусом та правовим режимом мор- ських просторів. The article is devoted to the study of the international normative regulation of shipping safety during transportation by sea. The special role of maritime transport for the transport industry and the economy of the world as a whole was noted, which causes special attention of the international community to ensuring the safety of their functioning. It was determined that the need for the development of international cooperation in order to develop and take effective and practical measures to prevent all illegal acts directed against the safety of maritime shipping, as well as to prosecute and punish the persons who commit them. A review of international acts, the norms of which regulate the mechanism of ensuring the safety of maritime transport against terrorist attacks was carried out. The role and place of international normative legal acts issued by UN structures were analyzed. A list of actions recognized as directed against the safety of maritime shipping was provided. The range of objects, which can be directed by criminal encroachments, has been identified. It has been established that unlawful acts will be considered directed against the safety of maritime navigation if their commission or attempt can really threaten the safe navigation of the ship. The shortcomings that need to be addressed in the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation have been formulated. A general description of the International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code, the purpose of which is to prevent the commission of possible terrorist acts has been given. The analysis of international legal acts related to the issue of combating maritime terrorism has proven that there is no valid universal international treaty that would reveal the concept of "international maritime terrorism" and its legal structure. Due to its specificity, the fight against terrorism in maritime transport cannot be the prerogative of a single state body and must be carried out in close cooperation with similar state bodies of foreign countries. The complexity of combating acts of terrorism is determined by the different international legal status and legal regime of maritime spaces.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ніколаєв, О., Ніколаєва М. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ НА МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ. Південноукраїнський правничий часопис. 2023. № 1. С.206-212.