ЗАПОБІГАННЯ КРАДІЖКАМ В ІСТОРИЧНОМУ ТА ПРАВОВОМУ ВИМІРАХ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Стаття присвячена дослідженню запобігання крадіжкам в історичній ретроспективі законодавчого закріплення. На предмет кримінальної заборони та визначення крадіжки проаналізовано окремі положення Руської Правди, Церковного Уставу князя Ярослава (ХІІ ст.), Судебника Казимира ІV, Статутів Великого Князівства Литовського, Соборного Уложення 1649 року, Прав, за якими судиться малоросійський народ, Артикула Військовий Петра 1 1715 року, Угорського кримінального уложення про злочини і проступки 1879 року, Зводу законів Російської імперії 1832 року та Уложення про покарання кримінальні і виправні 1845 року, Кримінального уложення 1903 року, Закону Ради Міністрів УНР 1920 року «Про підвищення кари за недбайливу охорону, присвоєння, розтрату або знищення скарбового майна», КК УРСР 1922 року, КК УРСР 1927 року, Основ кримінального законодавства Союзу СРСР і союзних республік, КК УРСР 1960 року, КК України 2001 року та ряду інших законодавчих актів кримінально-правового напрямку регулювання. Визначено, що кримінально-правова заборона крадіжки в близькому до сучасного розумінні існувала вже в XI-XV ст., коли лише зароджувався інститут кримінально-правової охорони власності, посиленою охороною князівської власності. Період XVІ-XVІІІ ст. – час спроб систематизації кримінальних караних діянь, які посягають на власність та заходів відповідальності і покарання за такі вчинки. У XVІІІ ст.-початок XX ст. знаходимо відображення вже стійкого понятійного апарату, щоправда відсутнє розмежування крадіжки та ненасильницького грабежу, точніше відбувається ототожнення даних явищ. Період соціалізму характеризується періодом активного розвитку законодавства, але під впливом політико-ідеологічних особливостей історичного періоду. З прийняттям КК України 2001 року відбувається становлення кримінально-правового змісту крадіжки в тому вигляді, який відомий сучасній доктрині кримінального права. Констатовано, що кримінально-правова норма щодо заборони крадіжки відображає останні тенденції та суспільні перетворення в розрізі кримінально-правової політики сучасного періоду становлення української державності. The article is devoted to the study of the phenomenon of theft in the historical retrospect of legislative consolidation. On the subject of the criminal prohibition and definition of theft, separate provisions of the Russian Truth, the Church Statute of Prince Yaroslav (XII century), the Court Book of Casimir IV, the Statutes of the Grand Duchy of Lithuania, the Council Statute of 1649, the Laws by which the Little Russian people are judged, the Military Article of Peter 1 1715 were analyzed of the Hungarian Criminal Code on Crimes and Misdemeanors of 1879, The Code of Laws of the Russian Empire of 1832 and the Provisions on Criminal and Correctional Punishments of 1845, the Criminal Provisions of 1903, the Law of the Council of Ministers of the Ukrainian People's Republic of Ukraine of 1920 "On Increasing the Penalty for Careless Protection, Appropriation, Waste or Destruction of Treasured Property", CC of the Ukrainian SSR of 1922, CC Ukrainian SSR of 1927, Fundamentals of Criminal Legislation of the Union of the USSR and the Union Republics, the Criminal Code of the Ukrainian SSR of 1960, the Criminal Code of Ukraine of 2001 and a number of other legislative acts in the field of criminal law regulation. It was determined that the criminal law prohibition of theft in a close to modern sense existed already in the XI-XV centuries, when the institution of criminal law protection of property, enhanced by the protection of princely property, was just emerging. The period of the XVI-XVIII centuries. – the time of attempts to systematize criminally punishable acts that encroach on property and measures of responsibility and punishment for such acts. In the 18th century – the beginning of the 20th century. we find a reflection of an already stable conceptual apparatus, although there is no distinction between theft and non-violent robbery, more precisely, there is an identification of these phenomena. The period of socialism is characterized by a period of active development of legislation, but under the influence of political and ideological features of the historical period. With the adoption of the Criminal Code of Ukraine in 2001, the criminal law content of theft in the form known to the modern doctrine of criminal law was established. It has been established that the criminal law norm on the prohibition of theft reflects the latest trends and social transformations in terms of the criminal law policy of the modern period of the formation of Ukrainian statehood.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Матвієнко, О. ЗАПОБІГАННЯ КРАДІЖКАМ В ІСТОРИЧНОМУ ТА ПРАВОВОМУ ВИМІРАХ. Південноукраїнський правничий часопис. 2023. № 2. С. 29-35.