Доктрина пенітенціарного права України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ : ВД «Дакор»
Анотація
У монографії наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового завдання щодо розроблення доктрини пенітенціарного права України. Узагальнено історикоправові засади пенітенціарної політики України як першооснови формування пенітенціарного права. Проаналізовано теорію і практику виконання покарань в Україні та зарубіжних країнах як методологічну основу розроблення доктрини вітчизняного пенітенціарного права. Виокремлено теоретико-прикладні передумови формування доктрини пенітенціарного права України та окреслено перспективи розроблення пенітенціарного закону. Для науковців, викладачів, курсантів (студентів) і слухачів юридичних навчальних закладів, персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. The monograph provides a theoretical generalization and offers a new solution to the scientific task of developing the doctrine of penitentiary law of Ukraine. The historical-legal principles of the penitentiary policy of Ukraine as the primary basis for the formation of penitentiary law are summarized. The theory and practice of execution of punishments in Ukraine and foreign countries are analyzed as a methodological basis for the development of the doctrine of domestic penitentiary law. The theoretical and applied prerequisites for the formation of the doctrine of the penitentiary law of Ukraine are highlighted and the prospects for the development of the penitentiary law are outlined. For scientists, teachers, cadets (students) and students of law schools, staff of the State Criminal Enforcement Service of Ukraine.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Богатирьов І. Г., Пузирьов М. С., Шкута О. О. Доктрина пенітенціарного права України : моногр. / І. Г. Богатирьов, М. С. Пузирьов, О. О. Шкута. – Київ : ВД «Дакор», 2017. – 236 с.
Зібрання