Деякі питання дотримання права на свободу мирних зібрань працівниками органів внутрішніх справ України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Стаття присвячена аналізу причин порушення пра­цівниками органів внутрішніх справ права на свободу мирних зібрань. Виокремлено правові та організаційні, зовнішні та внутрішні причини порушення працівниками ОВС права на свободу мирних зібрань та запропоновано певні шляхи їх усунення. Статья посвящена анализу причин нарушения сотрудниками органов внутренних дел права на свободу мирных собраний. Выделены правовые и организационные, внешние и внутренние причины нарушения сотрудниками ОВД права на свободу мирных собраний и предложены определенные пути их устранения. The article analyzes the causes of роІісе officers the right to freedom of peace assembly. Author determined and organizational, external and internal causes of violations bу the роІісе the right to freedom of peace assembly and suggests some ways to address them.
Опис
Ключові слова
мирні зібрання, повідомний порядок, завчасне сповіщення, працівники органів внутрішніх справ, примусове припинення, типові порушення права на свободу мирних зібрань., мирные собрания, уведомительный порядок, заблаговременное оповещение, сотрудники органов внутренних дел, принудительное прекращение, типичные нарушения права на свободу мирных собраний., peace assembly, order notification, advance notification, law enforcement officers, forced termination, typical violations of the right to freedom of peace assembly.
Бібліографічний опис
Ковальова О.В. Деякі питання дотримання права на свободу мирних зібрань працівниками органів внутрішніх справ України / О.В. Ковальова // Південноукраїнський правничий часопис. – 2014. - № 1. – С. 120 - 124.