АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-04-05
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства – це встановлені адміністративно-правовими актами України й ратифікованими Верховною Радою України міжнародними документами права та обов’язки особи в сукупності з гарантіями захисту та відповідальністю. Адміністративно-правовий статус іноземців в Україні в загальному розумінні зводиться до того, що відповідно до законодавства України іноземці, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України. Нормативними актами, що регулюють адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства на території України, є Конституція України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кодекс адміністративного судочинства України, Закони України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про імміграцію», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про громадянство України», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» та низка підзаконних нормативно-правових актів. The administrative-legal status of foreigners and stateless persons is the rights and obligations of a person in combination with guarantees of protection and responsibility established by the administrative-legal acts of Ukraine and international documents ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine. The administrative and legal status of foreigners in Ukraine in a general sense boils down to the fact that, in accordance with the legislation of Ukraine, foreigners who are in Ukraine on legal grounds enjoy the same rights and freedoms, as well as bear the same obligations as citizens of Ukraine, with exceptions established by the Constitution of Ukraine. Normative acts regulating the administrative and legal status of foreigners and stateless persons on the territory of Ukraine are the Constitution of Ukraine, the Code of Ukraine on Administrative Offenses, the Code of Administrative Procedure of Ukraine, Laws of Ukraine "On the Legal Status of Foreigners and Stateless Persons", "On Immigration" , "On freedom of movement and free choice of residence in Ukraine", "On citizenship of Ukraine", "On refugees and persons in need of additional or temporary protection" and a number of secondary legal acts.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кривошеєнко Ю.Е., Рудой К.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА.Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : матеріали міжнародної курсантсько-студентської наук.-практ. конф.,( м. Одеса, 05 квітня 2019 р.). / редкол. В. П. Маковій, та ін. Одеса: ОДУВС, 2019. – С. 167 - 170.