ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДСИСТЕМИ «CUSTODY RECORDS» У ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-11-04
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ
Анотація
На думку авторів дослідження, впровадження інформаційної підсистеми «Custody records» в діяльність Національної поліції спрямоване насамперед на дотримання прав людини в поліцейській діяльності, а також забезпечення законності та дисципліни поліцейськими під час спілкування з особами, які перебувають у відділі поліції. Ефективність заходів впровадження інформаційної підсистеми «Custody records» в поліцейській діяльності залежить від забезпечення певних вимог: наявності відповідної кваліфікації поліцейського у сфері дотримання прав людини в поліцейській діяльності (досвід роботи в практичних підрозділах поліції, підвищення рівня професійної підготовки), забезпечення фінансування заходів, матеріально-технічного оснащення відділів поліції, інформаційного забезпечення та підтримки, належних контрольних заходів за впровадженням цієї підсистеми. According to the authors of the study, the implementation of the information subsystem "Custody records" in the activities of the National Police is primarily aimed at observing human rights in police activities, as well as ensuring lawfulness and discipline by police officers when communicating with persons who are in the police department. The effectiveness of measures to implement the "Custody records" information subsystem in police activity depends on ensuring certain requirements: the availability of appropriate qualifications of a police officer in the field of observing human rights in police activity (work experience in practical police units, increasing the level of professional training), ensuring financing of measures, material technical equipment of police departments, information support and support, appropriate control measures for the implementation of this subsystem.
Опис
Ключові слова
Інформаційна підсистема «Custody records», територіальні підрозділи поліції, Національна поліція, дотримання прав людини в поліцейській діяльності, Information subsystem "Custody records", territorial units of the police, National Police, observance of human rights in police activities
Бібліографічний опис
Мішкевич Ж.В., Рудой К.М. ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДСИСТЕМИ «CUSTODY RECORDS» У ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. Економічна та інформаційна безпека: актуальні питання та інновації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4 листоп. 2021 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. С. 163 - 165.