Адміністративно-правові засади забезпечення в Україні захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Монографія присвячена питанням адміністративно-правових засад забезпечення в Україні захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі. Висвітлено загальнотеоретичні та практичні питання забезпечення захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі. Досліджено історичний шлях інституту захисту авторських і суміжних прав на території сучасних країн, таких як Україна, США, країн Західної Європи. Звернено особливу увагу на розвиток адміністративно-правових відносин щодо захисту цифрових об’єктів авторських і суміжних прав. Встановлено особливості правового регулювання існування об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі. Досліджено зміст правовідносин у сфері забезпечення захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі, складу, статусу суб’єктів, які приймають участь та заходів адміністративно-правової відповідальності за правопорушення в даній сфері. Узагальнено наукові погляди щодо визначення інформаційної та правової природи об’єктів, що виражені в цифровій формі. Встановлено, що у сучасній науці немає єдиної думки стосовно класифікації елементів механізму правового регулювання. До структури механізму адміністративно-правового регулювання входять норми адміністративного права, які об’єктивно виражені в законах та інших нормативних актах, адміністративні правовідносини, акти застосування норм адміністративного права, акти тлумачення норм адміністративного права, правосвідомість, правова культура, законність. The monograph is devoted to issues of the administrative and legal basis of ensuring the protection of objects of copyright and related rights expressed in digital form in Ukraine. The general theoretical and practical issues of ensuring the protection of objects of copyright and related rights expressed in digital form are covered. The historical path of the institute for the protection of copyright and related rights in the territory of modern countries, such as Ukraine, the USA, and the countries of Western Europe, has been studied. Special attention is paid to the development of administrative and legal relations regarding the protection of digital objects of copyright and related rights. The peculiarities of the legal regulation of the existence of objects of copyright and related rights expressed in digital form have been established. The content of legal relations in the sphere of ensuring the protection of objects of copyright and related rights expressed in digital form, the composition, the status of the entities that take part and the measures of administrative and legal responsibility for offenses in this sphere have been studied. Scientific views on determining the informational and legal nature of objects expressed in digital form are summarized. It has been established that there is no consensus in modern science regarding the classification of the elements of the mechanism of legal regulation. The structure of the mechanism of administrative and legal regulation includes the norms of administrative law, which are objectively expressed in laws and other normative acts, administrative legal relations, acts of applying the norms of administrative law, acts of interpretation of the norms of administrative law, legal awareness, legal culture, legality.
Опис
Ключові слова
адміністративно-правові засади, захист об’єктів авторських і суміжних прав, механізм правового регулювання., administrative and legal principles, protection of objects of copyright and related rights, mechanism of legal regulation.
Бібліографічний опис
Форос Г.В., Жогов В.С. Адміністративно-правові засади забезпечення в Україні захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі: Монографія. Одеса: РВВ ОДУВС. 118 с.
Зібрання