ПРАВОВА ПРИРОДА ПОНЯТТЯ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ ПРАЦІВНИКА

dc.contributor.authorАнтоненко, Олександр Анатолійович
dc.contributor.authorAntonenko, Oleksandr
dc.date.accessioned2022-08-18T05:47:17Z
dc.date.available2022-08-18T05:47:17Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractМетою статті є визначення особливостей та зна- чення розірвання трудового договору з ініціативи працівника, розроблення практичних пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення його правового регулювання, проведення аналізу чинного законодав- ства із зазначених проблем. Досліджено сутність та юридичну природу поняття розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Проведено аналіз і оцінку історичного розвитку законодавства щодо підстав розірвання трудового договору з ініціативи працівника. З урахуванням зарубіжного досвіду реа- лізації гарантій захисту трудових прав працівників зроблено висновки щодо необхідності вдосконалення правового регулювання гарантій захисту трудових прав працівників під час розірвання трудового дого- вору в Україні. Автор зазначає, що розірвання трудового дого- вору з ініціативи працівника відіграє вагому роль у науці трудового права та є однією з найрозповсю- дженіших правових підстав припинення трудових відносин, яка потребує детального наукового дослі- дження. На жаль, сьогодні не повною мірою відобра- жаються потреби правового регулювання суспільних відносин, у тому числі відносин, які виникають під час розірвання трудового договору з ініціативи пра- цівника. Сьогодні кожен працівник може звільнитися з роботи та перейти працювати туди, де він зможе отримати більшу заробітну плату за свою працю. Тому в сучасних умовах, коли трудове законодавство переживає кризу, розірвання трудового договору з іні- ціативи працівника в Україні потребує подальшого вдосконалення з урахуванням закордонного досвіду правового регулювання. Хоча, згідно з українським законодавством, пра- цівник зберігає можливість будь-якого часу зали- шити роботу й не нести за це будь-якої відповідаль- ності, автор пропонує внести відповідні доповнення до проєкту закону «Про працю» з позиції встанов- лення реальних гарантій захисту працівника під час розірвання трудового договору, але без шкоди робо- тодавцю та третім сторонам. Захист прав сторін трудового договору повинен бути рівнозначним. The purpose of the article is to determine the features and meaning of termination of the employment contract at the initiative of the employee, the development of practical proposals and recommendations for improving its legal regulation, analysis of current legislation on these issues. The essence and legal nature of the concept of termination of an employment contract at the initiative of an employee were investigated. Also there were carried out an analysis and assessment of the historical development of the legislation on the grounds for termination of the employment contract at the initiative of the employee. Taking into account foreign experience in the implementation of guarantees for the protection of labor rights of employees, were made conclusions on the need to improve the legal regulation of guarantees for the protection of labor rights of employees upon termination of an employment contract in Ukraine. The author notes that the termination of the employment contract at the initiative of the employee has an important role in the science of labor law, and is one of the most common legal reasons for termination of employment which requires detailed scientific research. Unfortunately, today the needs of legal regulation of public relations aren’t fully reflected, including the relations that arise upon termination of the employment contract at the initiative of the employee. Today, every employee can quit his job and move to a place where he can get a higher salary for his work. Therefore, in modern conditions, when labor legislation is in crisis, the termination of the employment contract at the initiative of the employee in Ukraine needs further improvement, taking into account the foreign experience of legal regulation. Although under Ukrainian law the employee retains the ability to leave the job at any time and not bear any responsibility for it, the author proposes to make appropriate amendments to the draft Law "On Labor" from the standpoint of establishing real guarantees of protection of the employee upon termination of employment, but without damage to the employer and third parties. The protection of the rights of the parties to an employment contract must be equivalent.uk_UA
dc.identifier.citationАнтоненко О.А. ПРАВОВА ПРИРОДА ПОНЯТТЯ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ ПРАЦІВНИКА. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1-2. С.219 - 223.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2834
dc.publisherОдеса: ОДУВСuk_UA
dc.subjectпрацівник, трудовий договір, розі- рвання трудового договору, гарантії захисту трудових прав.uk_UA
dc.subjectemployee, employment contract, termination of employment contract, guarantees of labor rights protection.uk_UA
dc.titleПРАВОВА ПРИРОДА ПОНЯТТЯ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ ПРАЦІВНИКАuk_UA
dc.title.alternativeThe legal nature of the concept of termination of an employment contract at the initiative of the employeeuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
40.pdf
Розмір:
196.95 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: