КРИМІНАЛЬНО ВИКОНАВЧА СИСТЕМА ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗБУДОВІ ПРАВОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

Анотація
У дослідженні авторами зазначається, що що кримінально-правова політика є системоутворюючим елементом усієї політики у сфері боротьби зі злочинністю, яка розробляє стратегію і тактику, формулює основні завдання, принципи, напрями і цілі кримінально-правового впливу на злочинність і засоби їх досягнення. Також слід відзначити, що процес становлення і розвитку такого соціального явища, як кримінально – виконавча політика, відбувався в суспільстві в залежності від єдиної правової політики держави на певних історичних етапах. Кримінально-виконавча політика відображає результати еволюції суспільства, держави та їх інститутів і відповідає певним періодам їх функціонування. In the study, the authors note that the criminal law policy is a system-forming element of the entire policy in the field of fighting crime, which develops strategy and tactics, formulates the main tasks, principles, directions and goals of the criminal law influence on crime and the means of achieving them. It should also be noted that the process of formation and development of such a social phenomenon as criminal-executive policy took place in society depending on the unified legal policy of the state at certain historical stages. Criminal enforcement policy reflects the results of the evolution of society, the state and their institutions and corresponds to certain periods of their functioning.
Опис
Ключові слова
кримінальна політика України, зміст, розвиток, сфера виконання покарань, боротьба зі злочинністю, criminal policy of Ukraine, content, development, scope of execution of punishments, fight against crime
Бібліографічний опис
Трішин К.О., Коломієць Ю.М. КРИМІНАЛЬНО ВИКОНАВЧА СИСТЕМА ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗБУДОВІ ПРАВОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Дню юриста (м. Суми, 7 жовтня 2022 р.). – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2022. С. 197-201.